AKTS - Makro İktisat Teorisi II

Makro İktisat Teorisi II (IKT208) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Makro İktisat Teorisi II IKT208 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Özgür Bor
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders ECON 207 (Makroiktisat Teorisi I) dersini tamamlamaktadır. Bu dersin ana amacı öğrencilerin modern makroiktisadın temel modellerini orta düzeyde öğrenmesidir. Bu ders aynı zamanda makroekonomideki temel sorunların analizi ve ilgili politikaların değerlendirilmesi konusunda gerekli araçları sunmayı hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern makroiktisadın temel modellerini orta düzeyde öğretmeyi hedeflemektedir.
  • Makroiktisadın geleneksel ve modern okulları arasındaki temel farklılıkları açıklamayı hedeflemektedir.
  • Makroekonomik analizin yöntem ve araçlarını öğretmeyi hedeflemektedir.
  • Temel modellerin ve kavramların, Türkiye ve Dünya ekonomisindeki temel olayları ve problemleri açıklamak ve yorumlamak amacıyla, nasıl kullanılacağını öğretmeyi hedeflemektedir.
  • Makroiktisadın mikro temellerini öğretmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Geleneksel ve modern iktisat okulları; pratikte polika oluşturmada karşılaşılan sorunlar; ekonomik büyüme ve politika çıkarımları; tüketim, tasarruf ve yatırım teorileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel (kuş bakışı) Değerlendirmes
2 Makroiktisadın Modern ve Geleneksel Okulları Ders Notları
3 Enflasyon, Çıktı ve İşsizlik: Alternatif Görüşler ss.119-142
4 Politika Oluşturulması ve Uygulaması: Sorunlar & Temel Konular ss.183-190, ss.417-441
5 Ekonomik Büyüme I: Ön Hazırlık & Harrod-Domar Modeli Ders notları
6 Ekonomik Büyüme II: Solow Modeli ve Büyüme Muhasebesi ss. 53-76
7 Ekonomik Büyüme III: İçsel Büyüme Modelleri, Yakınsama & Politika Önermeleri ss. 78-94
8 Arasınav
9 Tüketim ve Tasarruf ss. 317-338
10 Yatırım ss. 343-370
11 Para Talebi ss. 373-392
12 Para Arzı, Merkez Bankası ve Para Politikası ss. 394-413
13 Maliye Politikası, Kamu Bütçe Kısıtı, Açıklar, Senyoraj ve Borçlar ss. 461-483
14 Maliye Politikası, Kamu Bütçe Kısıtı, Açıklar, Senyoraj ve Borçlar ss. 484-503
15 Seçilmiş Konular & son söz (özet) Ders Notları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dornbusch, R., Fischer, S. and R. Startz (2008) Macroeconomics, 10th Edition, McGraw-Hill.
2. Froyen, R. T. (2008) Macroeconomics: Theories and Policies, 9th Edition, Prentice Hall.
3. Mankiw, Gregory N. (2006) Macroeconomics, 6th Edition, Worth Publishers.
4. Snowdon, Brian, and Howard R. Vane (2005) Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Edward Elgar Publishing.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 147