AKTS - Ekonometri I

Ekonometri I (IKT301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekonometri I IKT301 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
STAT 202t
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin başlıca amaçları öğrencilere; istatistiksel yöntemler kullanarak ekonomik ilişkileri modellemek, sınamak ve öngörüde bulunmayı öğretmek; bilgisayar uygulamalarıyla verilerin toplanması, analizi ve incelenmesi konularında deneyim kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonometrik analizlerde kullanılan veri çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • Ekonomi ve ilişkili alanlarda ekonometrik yöntemlerin model geliştirmede ve nedensel ilişkilerinin tahmininde nasıl kullanıldığını anlamak
  • Ekonometrik modelleri sınamayı ve yorumlamayı öğrenmek
  • Ekonometrik yazılım programlarıyla basit uygulamalar yapabilmek
Dersin İçeriği Temel istatistik kuramları; basit regresyon, hipotez sınamaları; öngörü analizi; klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımları; determinasyon katsayısı; ölçek ve ölçü birimi seçiminin etkileri; fonksiyonel biçimler; çoklu regresyon modelinde tahmin ve çıkarsama sorunu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Bazı İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi Gujarati, Giriş: ss. 1-13
2 Regresyon Çözümlemesi – Nedensellik, Korelasyon ve Veri Çeşitleri Gujarati, Bölüm 1: ss. 15-32
3 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Bazı Temel Bilgiler Gujarati, Bölüm 2: ss. 37-52
4 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Tahmin Sorunu Gujarati, Bölüm 3: ss. 58-105
5 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Tahmin Sorunu; Gujarati, Bölüm 3: ss. 58-105
6 Klasik Normal Doğrusal Regresyon Modeli Bölüm 4: ss. 107-113
7 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Aralık Tahmini ve Hipotez Sınaması Gujarati, Bölüm 5: ss. 119-133
8 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Aralık Tahmini ve Hipotez Sınaması Gujarati, Bölüm 5: ss. 134-150
9 ARA SINAV
10 Eviews programına giriş Ders Notları
11 İki Değişkenli Regresyon Modelinin Uzantıları: Ölçü Birimi, Fonksiyonel Kalıplar Gujarati, Bölüm 6: ss. 164-193
12 Çoklu Regresyon Analizi: Tahmin Sorunu Gujarati, Bölüm 7: ss. 202-232
13 Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarsama Sorunu Gujarati, Bölüm 8: ss. 248-263
14 Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarsama Sorunu Gujarati, Bölüm 8: ss. 248-263
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. *Gujarati, Damodar N. (2003) Basic Econometrics, 4th Edition, New York and Boston: McGraw-Hill.
Diğer Kaynaklar 2. Wooldridge, Jeffrey (2008) Introductory Econometrics: A Modern Approach (with Economic Applications), 4th Edition, Cengage Learning.
3. Peter J. Kennedy (1998) A Guide to Econometrics, 4th Edition, MIT Press
4. Ramanathan, R. (2002), Introductory Econometrics with Applications, 5th edition, Orlando, FL: Harcourt College Publishers.
5. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and G. G. Judge (2001) Undergraduate Econometrics, 2nd Edition, John Wiley and Sons, Inc.
6. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and G. G. Judge (2000) Using Eviews For Undergraduate Econometrics, 2nd Edition, Wiley.
7. Asteriou, D. (2006) Applied Econometrics: A Modern Approach using EViews and Microfit, Palgrave-Macmillan.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 148