AKTS - Ekonometri II

Ekonometri II (IKT302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekonometri II IKT302 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı ECON 301 dersinin devamı olan bu derste, çoklu korelasyon, değişken varyans ve otokorelasyon gibi klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımlarının geçerli olmadığı durumlar ele alınacaktır. Bu durumların tespiti ve ortaya çıkardıkları sorunlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca, kukla değişkenli modeller, model tanımlaması ve teşhis sınamaları gibi çeşitli konular da işlenecektir. İşlenilen konular bilgisayar uygulamalarıyla desteklenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Daha ileri düzey ekonometri yöntemlerini anlamak ve uygulamak
  • Ҫeşitli ekonometrik yöntemlerin avantajlarını veya kısıtlarını irdeleyebilmek
  • Ekonometrik yazılım programları kullanarak teorik bilgilerin pratik uygulamalarla pekişmesini sağlamak
  • Ekonometrik yöntemler kullanan çalışmaların sonuçlarını anlamak ve yorumlayabilmek
  • Ekonometrik bir araştırma raporu hazırlama konusunda güven kazanmak
Dersin İçeriği Regresyon ve hipotez sınamaları konularının tekrarı; kukla değişkenlerin kullanımı; çoklu korelasyon; değişken varyans; otokorelasyon; ağırlıklı en küçük kareler tahmin yöntemi, model tanımlama hataları; model seçim kriterleri; aykırı gözlemlerin tespiti.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ECON 301 dersi tekrarı Ders Notları
2 Kukla Değişkenli Regresyon Modeli Gujarati, Bölüm 9: ss. 297-309
3 Kukla Değişkenlerle Bazı Uygulumalar Gujarati, Bölüm 9: ss. 310-323
4 Çoklu Korelasyonun Tanımı ve Sonuçları Gujarati, Bölüm 10: ss. 335-358
5 Çoklu Korelasyonun Teşhisi ve Sorunu Çözmeye Yönelik Öneriler Gujarati, Bölüm 10: ss. 359-375
6 EViews uygulamaları Ders Notları
7 ARA SINAV
8 Değişken Varyansın Tanımı ve Sonuçları Gujarati, Bölüm 11: ss. 387-400
9 Değişken Varyansın Teşhisi ve Sorunu Çözmeye Yönelik Öneriler Gujarati, Bölüm 11: ss. 400-428
10 Otokorelasyonun Tanımı ve Sonuçları Gujarati, Bölüm 12: ss. 441-461
11 Otokorelasyonun Teşhisi ve Sorunu Çözmeye Yönelik Öneriler Gujarati, Bölüm 12: ss. 462-489
12 Ekonometrik Modelleme: Model Tanımlama Hataları, Model Seçim Kriterleri Gujarati, Bölüm 13: ss. 506-529
13 Ekonometrik Modelleme: Teşhis Sınamaları ve Aykırı Gözlemlerin Tespiti Gujarati, Bölüm 13: ss. 530-547
14 EViews uygulamaları Ders Notları
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gujarati, Damodar N. (2003) Temel Ekonometri, Literatür Kitabevi, McGraw-Hill.
Diğer Kaynaklar 2. Wooldridge, Jeffrey (2008) Introductory Econometrics: A Modern Approach (with Economic Applications), 4th Edition, Cengage Learning.
3. Peter J. Kennedy (1998) A Guide to Econometrics, 4th Edition, MIT Press.
4. Ramanathan, R. (2002), Introductory Econometrics with Applications, 5th edition, Orlando, FL: Harcourt College Publishers.
5. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and G. G. Judge (2001) Undergraduate Econometrics, 2nd Edition, John Wiley and Sons, Inc.
6. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and G. G. Judge (2000) Using Eviews For Undergraduate Econometrics, 2nd Edition, Wiley.
7. Asteriou, D. (2006) Applied Econometrics: A Modern Approach using EViews and Microfit, Palgrave-Macmillan.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer 1 30
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 1 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 148