AKTS - Uluslararası Politik İktisat

Uluslararası Politik İktisat (IKT422) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Politik İktisat IKT422 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gürsan Şenalp
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İktisat ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri için hazırlanan bu derste, içinde yaşamakta olduğumuz bu dünyayı daha iyi anlayabilmek için gerekli sosyal bilimsel temel yaklaşımları öğreneceğiz. Bu dersin temel amacı uluslararası politik iktisadi meseleleri anlamak için gerekli asgari bilgiyi ve beceriyi edindirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal bilimlerde eleştirel yaklaşımın önemini kavramak.
  • Uluslararası politik iktisat disiplinindeki eleştirel kuramsal yaklaşımları incelemek, temel metinleri ve yazarları tanımak.
  • Küresel politik ekonominin doğasını ve evrimini gerçekten tarihsel bir perspektiften bakarak anlamak.
Dersin İçeriği Küreselleşmeden kaynaklı ulus-devlet sorunlarını; küresel siyaset teorileri, eleştirel politik iktisat, uluslararası üretim ilişkileri ve ticaretin yapısı, uluslararası finansal sistem.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Ders izlencesinin üzerinden geçilmesi, Beklentilerin açıklanması, sınıfın tercihlerinin paylaşımı Bölüm 1, “What is International Political Economy?” Balaam & Veseth (B&V).
2 Olan olayların tartışması Bölüm 1, “What is International Political Economy?” Balaam & Veseth (B&V).
3 Merkantilizm, Ekonomik Ulusalcılık, Liberal Görüş ve Küreselleşme Bölüm 2. “Wealth and Power: Mercantilism and Economic Nationalism” (B&V) Robert Gilpin, "The Politics of Transnational Economic Relations," International Organization 25 (Summer 1971), pp.398-419. Kenneth N. Waltz (1979) Theory of International Politics, Chapter 1. “Laws and Theories,” pp.1-17. Bölüm 3. “Laissez-Faire, Laissez Passer: The Liberal IPE Perspective” (B&V) Robert L. Heilbroner (1995) [1955] Worldly Philosophers, Chapter 3. “Wonderful World of Adam Smith,” Chapter 6. The Inexorable System of Karl Marx” and Chapter 9. “Heresies of John Maynard Keynes.” Karl Polanyi (2001) [1944] The Great Transformation, “Part Two: Rise and Fall of Market Economy,” pp.35-81.
4 Merkantilizm, Ekonomik Ulusalcılık, Liberal Görüş ve Küreselleşme Bölüm 2. “Wealth and Power: Mercantilism and Economic Nationalism” (B&V) Robert Gilpin, "The Politics of Transnational Economic Relations," International Organization 25 (Summer 1971), pp.398-419. Kenneth N. Waltz (1979) Theory of International Politics, Chapter 1. “Laws and Theories,” pp.1-17. Bölüm 3. “Laissez-Faire, Laissez Passer: The Liberal IPE Perspective” (B&V) Robert L. Heilbroner (1995) [1955] Worldly Philosophers, Chapter 3. “Wonderful World of Adam Smith,” Chapter 6. The Inexorable System of Karl Marx” and Chapter 9. “Heresies of John Maynard Keynes.” Karl Polanyi (2001) [1944] The Great Transformation, “Part Two: Rise and Fall of Market Economy,” pp.35-81
5 Klasik Emperyalizm Teorilerine Bir bakış: Hobson, Hilferding, Luxemburg, Bukharin, Kautsky and Lenin Sungur Savran (2008) Kod Adı Küreselleşme: 21. Yüzyılda Emperyalizm, Chapter 3. “Emperyalizmin Sonu mu?” pp.55-73 and the Appendix. “Klasik Emperyalizm Teorileri,” pp.74-91.
6 Klasik Emperyalizm Teorilerine bir bakış: Hobson, Hilferding, Luxemburg, Bukharin, Kautsky and Lenin Sungur Savran (2008) Kod Adı Küreselleşme: 21. Yüzyılda Emperyalizm, Chapter 3. “Emperyalizmin Sonu mu?” pp.55-73 and the Appendix. “Klasik Emperyalizm Teorileri,” pp.74-91.
7 Eleştirel Politik İktisat- Rasyonel Seçimden Postmodernizme İtalyan Ekolü ve Amsterdan Projesi Chapter 5. “Critical Perspectives on IPE,” (B&V) Robert W. Cox, (1981) “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory,” Millennium: Journal of International Studies 10 (2), 126-55 Robert W. Cox (1983) “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method,” Millenium Journal of International Studies 12 (2), 162-75.
8 Eleştirel Politik İktisat- Rasyonel Seçimden Postmodernizme İtalyan Ekolü ve Amsterdam Projesi Chapter 5. “Critical Perspectives on IPE,” (B&V) Robert W. Cox, (1981) “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory,” Millennium: Journal of International Studies 10 (2), 126-55 Robert W. Cox (1983) “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method,” Millenium Journal of International Studies 12 (2), 162-75.
9 Arasınav
10 Uluslararası Üretim ve Ticaret M. G. Şenalp ve Ö. Şenalp (2009) “Ulusötesi Kapitalizm: Sermayenin ve Devletin Ulusötesileşmesi ve Türkiye’de Ulusötesi Tarihsel Blok Oluşumu,” Praksis (19), 191-240.
11 Uluslararası Üretim ve Ticaret M. G. Şenalp ve Ö. Şenalp (2009) “Ulusötesi Kapitalizm: Sermayenin ve Devletin Ulusötesileşmesi ve Türkiye’de Ulusötesi Tarihsel Blok Oluşumu,” Praksis (19), 191-240.
12 Uluslararası Parasal ve Finansal Yapı Bağımsız Sosyal Bilimciler (2007) IMF Gözetiminde On Uzun Yıl 1998-2008: Farklı Hükümetler Tek Siyaset, İstanbul: Yordam. Sinan Sönmez, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm (2. Baskı), Chapter.3. “Dış Borç Krizi, İstikrar Arayışları ve Yapısal Uyarlama Programları,” pp.301-434 John Perkins (2007) Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 2: Şirketokrasi ve Ondan Kurtulmanın Yolları, Ankara:
13 Global Yönetişim Sorunsalı M. G. Şenalp & Ö. Şenalp (2008) “Türkiye’de Devlet ve Burjuvazi: Ulusötesi Mücadeleler ve Çözülen Devlet Sınıfı,” Memleket Siyaset Yönetim No.8, pp.63-100
14 Global Yönetişim Sorunsalı M. G. Şenalp & Ö. Şenalp (2008) “Türkiye’de Devlet ve Burjuvazi: Ulusötesi Mücadeleler ve Çözülen Devlet Sınıfı,” Memleket Siyaset Yönetim No.8, pp.63-100

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. David N. Balaam & Michael Veseth (B&V), Introduction to International Political Economy, 4th Edition, Pearson Prentice Hall, 2008 Theodore H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, New-York: Pearson/Longman, 2004

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 8 8
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 157