AKTS - Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi (IKT401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi IKT401 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sinan Sönmez
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti devletinde 1923’den 1970’lerin sonuna uzanan dönemde uygulanan iktisat politikalarının temel özellikleri ve doğurduğu sonuçların ayrıntılı analizi ve değerlendirilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş aşamasında ve ilk yıllarında iktisadi ve sosyal koşulların anlaşılması.
  • Sermaye birikim rejimi ile iktisat politikası arasındaki bağlantının kurulması
  • 1929 dünya buhranının iktisat politikası üzerindeki etkisi ve devletçiliğe geçiş sürecinin analizi.
  • Devletçiliğin anlamı, kapsamı ve etkilerinin irdelenmesi.
  • Planlamanın mantığı, stratejisi ve etkileri; 1970’lerin sonlarında beliren dış borç krizini hazırlayan koşullar ve etkilerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği 1923?ten 1980 yılına kadar uygulanan iktisat politikalarının özlü analizi; Ocak 1980 tarihinde başlatılan istikrar ve yapısal uyum programı; yeni finansal çevrim ve ekonomik- finansal krizler (1994, 1998, 2000, 2001); 17., 18., 19. stand-by düzenlemeleri ve yapısal reformlar; 2008-2009 küresel krizinin etkileri ve sonraki gelişmeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lozan Antlaşması’nın iktisadi etkileri ve -İzmir-İktisat Kongresi Boratav, ss. 19-37; Hershlag, ss. 7-30; Ökçün (1997)
2 Açık ekonomi koşullarında yeniden inşa (1923-1929) Boratav, ss. 39-58;Hershlag, ss. 33-74
3 Yeniden inşanın sonuçları ve devletçiliği hazırlayan koşullar (1929-1932) Boratav, ss. 39-58; Hershlag, ss. 33-74
4 Korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme (1933-1939)- Bölüm I Boratav, ss. 58-80; Hershlag, ss. 75-172; Kazgan, ss. 43-92
5 Aynı başlık-Bölüm II Bölüm I’in aynısı
6 Kesinti: 2. Dünya Savaşı (1940-1945) Boratav, ss.81-92; hershlag, ss. 177-192
7 Arasınav
8 Liberal iktisat politikaları: Dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları (1946-1953) Boratav, ss. 93-106; Hershlag, ss. 177-267; Kazgan, ss. 93-128
9 Liberal iktisat politikaları: Dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları (1946-1953) Boratav, ss. 93-106; Hershlag, ss. 177-267; Kazgan, ss. 93-128
10 Tıkanma, müdahale ve yeniden düzenleme (1954-1961) Boratav, ss.93-106; Hershlag, ss. 177-267; Kazgan, ss. 93-128
11 Planlamaya dayalı yeni strateji (1961-1962) Boratav, ss. 117-144; Hale, ss.141-158
12 İçe dönük ve dışa bağımlı genişleme (ithal ikameci sanayileşme, 1962-1977) Boratav, ss. 117-144; Hale 141-158
13 Dış borç krizi ve durgunluk (1978-1979) Boratav, ss. 117-144; Hale, ss. 161-249; Kazgan, ss.135-193
14 Neoliberal politikaların eşiğinde Türkiye’nin temel iktisadi ve sosyal sorunları Kaynakçada belirtilen yayınlar
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 2. Hershlag, Z.Y. (1958), Turkey, An Economy in Transition,Uitgeverij Van Keulen N.V., The Hague.
3. Hale, W. (1981), The Political and Economic Development of Modern Turkey, Croom Helm, London.
4. Boratav.Korkut, (2003), Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2002, 7.Baskı, İmge Yayınevi, Ankara.
5. Kazgan, Gülten, (2005), Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001), İstanbul Bilgi Üniv., Yay.
Diğer Kaynaklar 6. Kazgan, Gülten,(1999), Tanzimat’tan XXI.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi,Altın Kitaplar,İstanbul (or İstanbul Bilgi Üniv. Yay., Nisan 2002)
7. Kepenek, Yakup ve Yentürk, Nurhan, (2003), Türkiye Ekonomisi, 11 baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. (veya son baskı)
8. Ökçün, Gündüz,(1997),Türkiye İktisat Kongresi, 1923-İzmir, Haberler-Belgeler-Yorumlar, SPK Yay., No:59, Ankara
9. ( İnan, Afet, (1982), İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923, TTK Yay., Ankara.
10. Kuruç, Bilsay, (1988), Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1929-1932), 1. Cilt, A.Ü., SBF Yay. No: 569, Ankara.
11. Kuruç, Bilsay (1993), Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1933-1935), 2. Cilt, A.Ü., SBF Yay. No: 580, Ankara.
12. Tezel, Yahya Sezai (1994),Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), 3. Baskı, Tarih Vakfı/ Yurt Yay., İstanbul
13. DPT, Beş Yıllık Kalkınma Planları (ilk üç plan).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 1 1
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 174