AKTS - İktisat Semineri

İktisat Semineri (IKT407) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İktisat Semineri IKT407 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Seminer neoliberal küreselleşmenin özellikle iktisadi ve finansal boyutları, ve etkileri konusuna odaklanmaya, araştırmaya ve tartışmaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. İktisat alanında araştırma yöntemlerini, geliştirmek ve uygulamak.
  • 2. İktisat alanında araştırma metni veya proje kaleme almayı öğrenmek.
  • 3. Neoliberal küreselleşmenin iktisadi ve finansal yönlerini öğrenmek.
  • 4. Sınıfta yapılan tartışmalarda ve yazılı metinde yer verecekleri tutarlı savları ve eleştirel bakış açısını geliştirmek.
Dersin İçeriği Küresel kapitalizmin kökenleri, gelişmesi ve kapitalist/burjuva devlet anlayışı ve örgütlenmesinin geçirdiği aşamalar; neoliberal küreselleşme kavramı ve özellikleri; küreselleşme sürecinde beliren finansal krizlerin nedenleri; krizlerin iktisadi ve sosyal yapılar üzerindeki etkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metodoloji Verilen kaynaklar belirlenen konulara göre haftalar arasında dağıtılacaktır. Ayrıca konuya göre ek kaynaklar bir veya iki hafta önce öğrencilere verilecektir.
2 Küreselleşme kavramlaı
3 Araştırma konuları/başlıkları ve açıklamalar
4 Dünya sistemi (I). Not: bu derste öğrenciler bir sayfadan az olmamak koşuluyla araştırma konularına ilişkin kaynakları vereceklerdir.
5 Dünya sistemi (II)
6 Kapitalizm ve küreselleşme
7 İktisadi ve finansal küreselleşme
8 Küresel finansal yapı
9 Sosyal refah ve küreselleşme
10 Küresel politik iktisat (Not: öğrenciler ödevlerinin ilk taslağını vereceklerdir)
11 Küreselleşme çağında finansal/ekonomik krizler
12 Seçilen ödev konuları/hazırlanan ödevlere ilşkin tartışma
13 Seçilen ödev konuları/hazırlanan ödevlere ilşkin tartışma
14 Seçilen ödev konuları/hazırlanan ödevlere ilşkin tartışma
15 Küreselleşmenin sonumu? Yeni perspektif tasarımları
16 Hazırlanan Dönem Projelerinin Sunumu

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Akyüz, Yılmaz , (2007), Global rules and markets: Constraints over policy autonomy in developing countries, paper prepared for the International Institutwe for labour Studies of the ILO, Geneva, March Berberoğlu, Berch, (2008), “The dynamics of globaliza
3. Berberoğlu, Berch, (2008), “The dynamics of globalization and its impact on society in the 21st century”, Küreselleşme, Demokratikleşmeve Türkiye Uluslar arası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 27-30 Mart, 16-29.
Diğer Kaynaklar 2. Chang, Ha-Joon and Grabel, Ilene (2005), Kalkınma Yeniden, İmge Kitabevi, Ankara

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 70
Sunum 14 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 90
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 10
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler 2 5 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 169