AKTS - Kurumsal İktisat

Kurumsal İktisat (IKT427) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kurumsal İktisat IKT427 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Mehmet Gürsan Şenalp
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Kurumsal İktisat olgusunu, geleneksel ve güncel niteliklerini / temsilcilerini göz önünde bulundurarak tanımaktır. Bu noktada, öncelikle önde gelen Thorstein Veblen, John R. Commons ve Clarence E. Ayres gibi isimler bağlamında, Asıl Kurumsal İktisat (Original Institutional Economics) okulunun klasik iktisat kuramına yönelik eleştirileri ve bu eleştirilerin dayandığı temeller üzerinde durulacaktır. Bu çabamız, Yeni ve Eski Kurumsal İktisat yaklaşımlarının nerelerde koşutluk gösterdiğini ve hangi noktalarda birbirinden ayrıldığını görmemizi kolaylaştıracaktır. Bundan sonra, Yeni Kurumsal İktisat’ın (New Institutional Economics) Ronald H. Coase, Oliver E. Williamson ve Douglass North gibi önemli temsilcilerinin, özellikle mikroiktisadın alt konularından birisi olarak firma teorisine ve iktisadi gelişme gibi makroiktisadi konularda yaptıkları katkılar üzerinde durulacaktır. Önceleri, İşlem Maliyetleri İktisadı (Transaction Cost Economics), “yönetişim yapıları” (governance structures), “pozitif dışsallıklar,” “sınırlı akılcılık” (bounded rationality), “mülkiyet hakları” v.b. kavramların akademik çevrelerde giderek daha fazla tartışılmasını sağlayan bu akımın, günümüze gelindiğinde makro ölçekli iktisat politikalarının belirlenmesinde, ne derece etkili olabildiklerinin ipuçlarına ulaşmaya çalışacağız.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurumsal İktisadın Tanımı ve Gelişimi İrdelenecektir.
  • Kurumsal İktisat Gelenekleri İrdelenecektir.
Dersin İçeriği Yeni Kurumsal İktisat?ın önemli temsilcileri, firma teorisine ve iktisadi gelişmeye katkıları; işlem maliyetleri iktisadı, yönetişim yapıları, pozitif dışsallıklar, sınırlı akılcılık, mülkiyet hakları kavramları ve makro politikalara etkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomi Politiğin Tanımı ve Gelişimi James A. Caporasove David P. Levine. Theories of Political Economy Oct 1992
2 Ekonomi Politiğin Tanımı ve Gelişimi
3 Ekonomi Politik Gelenekleri The Livelihood of Man (Studies in social discontinuity)By Karl Polanyi, edited By Harry W. Pearson. New York, San Francisco, and London: Academic Press, 1977
4 Neoklasik Geleneğin Gelişimi
5 Neoklasik Geleneğin Gelişimi
6 Neoklasik Geleneğin Gelişimi
7 Neoklasik Geleneğin Gelişimi
8 Neoklasik Geleneğin Gelişimi
9 Neoklasik Geleneğin Gelişimi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Chavance, Bernard. Institutional Economics. Trans. Francis Wells. London: Routledge, 2009.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 149