AKTS - Yenilik İktisadı

Yenilik İktisadı (IKT442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yenilik İktisadı IKT442 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Elif Kalaycı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin yeniliğin ekonomiye katkısını anlayıp analiz edebilmeleri için teknoloji, araştırma geliştirme ve yenilik kavramlarına mikro, ve makro açılardan yaklaşmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci teknoloji, yenilik ve ticarileşmenin ekonomik gelişmedeki katkısını açıklayabilir
  • Öğrenci gelişmekte olan iktisadi sistemlerde teknolojinin içselleştirilmesine ve yeniliğin yayılımına farklı yaklaşımları açıklayabilir
  • Öğrenci gelişmekte olan ülkelerdeki teknolojik fırsatları ve teheditleri analiz edebilir
  • Öğrenci gelişmekte olan ülkelerin uygulayabilecek politika ve kurumsal opsiyonları açıklayabilir
Dersin İçeriği Mikro ve makro seviyelerde bilim, teknoloji ve yeniliğin ekonomi ile ilişkisi; yeniliğin yayılması ve içselleştirilmesi, ölçümünde karşılaşılan sorunlar; ulusal ve bölgesel seviyelerde yenilik ve kümeler; AR-GE destek mekanizmaları ve Türkiye`deki ekonomik performans.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilim, teknoloji ve inovasyon neden çalışılmalı? Ders Notları
2 Toplumları başarılı yenilikçiler yapan faktörler nelerdir? Ders Notları
3 Makroekonomik Bakış açısından bilim ve teknolojinin büyüme faktörleri olarak katkısı Ders Notları
4 Yeniliğin yayılımının makroekonomik etkileri Ders Notları
5 Mikroekonomik Bakış açısından yenilikçi firmalar nasıl farklıdır? Ders Notları
6 Yeniliğin yayılımı ders Notları
7 Arasınav
8 Yeniliğin ölçümünün yöntemi Ders Notları
9 Yeniliğin ölçümünün yöntemi Ders Notlaır
10 Ders notları Ders Notları
11 Yeniliğin doğasındaki sistem Ders Notları
12 Yenilik ve Ekonomik Performans ders Notları
13 YEnilik ve ekonimik performans Ders notları
14 ARGE Destekleri ve bunların Türkiye'deki sonuçları ders Notları
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Freeman, Chris and Luc Soete, (1997). The Economics of Industrial Innovation (Third Edition) MIT Press
2. Aysan, A. F., ve Dumludağ, D (ed) Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, İmge Kitabevi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 3. Fagerberg, D.C. Mowery and R.R. Nelson (eds) (2005) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press
4. Ulusal Bilim Teknoloji v eYenilik Stratejisi 2011-2016, BTYK 22 Ek 4 UBTYS-2011-2016
5. Ulusal Bilim Teknoloji v eYenilik Stratejisi 2011-2016, BTYK 22 Ek 4 UBTYS-2011-2016
6. Ulusal Bilim Teknoloji v eYenilik Stratejisi 2011-2016, BTYK 22 Ek 4 UBTYS-2011-2016

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 6 6
Raporlar
Ödevler 1 57 57
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 139