AKTS - Küreselleşme ve Bölgeselleşme

Küreselleşme ve Bölgeselleşme (ECON419T) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Küreselleşme ve Bölgeselleşme ECON419T 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Mustafa İsmihan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı; lisans öğrencilerine küreselleşme ve bölgeselleşmenin temel konularını anlatmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kapitalist üretim biçimini anlamak
  • Ulusal ekonomileri birbirleriyle olan bağımlılık ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek
Dersin İçeriği Bu derste küreselleşme ve boyutları,finansal küreselleşme,doğrudan yabancı yatırımlar, çok uluslu şirketler, küreselleşme ve ekonomik gelişme, sınırlı serbest ticaretten koşullu serbest ticarete, yeni sanayileşen ülkeler, entegrasyon kuramı, entegrasyon türleri, ekonomik birlikler. AB deneyimi, bölgeselleşme ve bölgesel birlikler, bölgeselleşmenin kuramsal boyutu,bölgeselleşerek küreselleşme,bölgeselleşmenin ekonomik gelişme üzerine etkileri,birliklerin küresel dağılımı ve etkileri konuları işlenecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Küreselleşme: Giriş Amoroso-Gallina:15-28
2 İktisadi Ekoller ve Şoklar Amoroso-Gallina:31-51
3 EMU'nun Avantaj ve Dezavantajları Amoroso-Gallina:53-72
4 Küreselleşmede Vietnam Amoroso-Gallina:77-92
5 NAFTA ve Meksika Tarım Sektörüne Rekabet Amoroso-Gallina:93-115
6 Dünya Ekonomisinin Yapısı Sönmez, 21-91
7 Euro-Med Anlaşmaları Holland, in Amoroso-Gallina:119-132
8 Euro-Med Anlaşmaları Holland, in Amoroso-Gallina:132-148
9 Arasınav
10 Ekonomik Krizler Sönmez, 137-185
11 Uluslararası Finansal ve Parasal Sistem Sönmez, 199-226
12 Bretton-Woods, IMF ve Dünya Bankası Sönmez, 305-319
13 İstikrar Politikaları Sönmez, 328-339
14 Küreselleşme Sönmez, 435-453
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Seyitoğlu, H. (2001). Uluslararası İktisat: Teori, Politika Uygulama. İstanbul : Turhan Kitabevi, 2001
2. Amoroso,Bruno and Gallina,Andrea (Editors), Essay on Regional Integration and Globalization, Federico Caffe Centre Publisher; Roskilde; 2005
3. Sönmez,Sinan, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm; İmge Yayınevi; Ankara; 2.Baskı Eylül 2005
Diğer Kaynaklar 4. İsmihan, M., Olgun, H., Utku-İsmihan, F. M. (2007). “Ulusal Ekonomilerin Küreselleşmesi: 1975-2005.” 2. Küreselleşme ve Büyük Hayal Kırıklığı Konferans (Globalization and Its Discontents, SUNY Cortland, New York, Haziran 2007. [Türkçe Çeviri]

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 98