ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka ayrıca yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. İlgili EABD tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

Ders notları

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.

AA        4,00

BA        3,50 

BB         3,00 

CB         2,50 

CC         2,00 

DC        1,50 

DD        1,00

FD         0,50

FF         0,00

(2) Notların ve not ortalamalarının, yüzlük sisteme çevrilmesi gerektiğinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır.

(3) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) I: Eksik,

b) S: Yeterli,

c) U: Yetersiz,

ç) P: Gelişmekte Olan,

d) NI: Not Ortalamasına Katılmayan,

e) NA: Devamsızlık.

(4) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla uzatılabilir.

(5) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(6) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(7) (P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(8) (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlardan not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) statüsünde alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

(9) (NA) notu, derse devam koşullarını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, (FF) notu gibi işlem görür.

(10) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletildiği anda kesinleşir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanır.

Notlarda maddi hata

MADDE 19 – (1) Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili EABD tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Daha geç yapılan başvurular, ilgili EYK tarafından karara bağlanır.

Not ortalamaları

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren ilgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.

Ders saydırma

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak erken mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından belirlenir.

(2) Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvuruları sırasında yapılmak zorundadır.

(3) Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi, ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere ilgili EABD tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere ilgili EABD tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir.