ECTS - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

Zorunlu Bölüm Dersleri

MDES600 - Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri (3 + 0) 5

Titiz, bilimsel araştırma, özellikle tez veya doktora tezleri; literatür taraması; anketler; meta-analizler; deneysel araştırma tasarımı; araştırma sorularının hazırlanması; teori tasarlanması; nitel ve nicel verilerin toplanması ve analiz metotları; geçerlilik; güvenilirlilik; nirengi; bulguların tasarımı; araştırma önerisinin yazılması ve yayın

MDES682 - Seminer (0 + 0) 5

Bu seminer dersinde, doktora öğrencilerinin, tez çalışmaları hakkında bir sunum yapmaları ve diğer öğrencilerin ve akademisyenlerin seminerlerine aktif katılım sağlamaları beklenmektedir.

MDES689 - Yeterlilik Sınavı (0 + 0) 30

Ders dönemlerinde alınan dersler ve bu derslerle ilgili konular.

MDES691 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

MODES kapsamında olan araştırma konuları.

MDES697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez protokolünde belirtilen tez konusu.

MDES6C1 - Çekirdek Ders-1 (3 + 0) 5

Çekirdek Ders-1'i Öğretim Programı'nda gösterebilmek için oluşturulmuştur.

MDES6C2 - Çekirdek Ders-2 (3 + 0) 5

Çekirdek Ders-2'yi Öğretim Programı'nda gösterebilmek için oluşturulmuştur.

MDES6E1 - Seçmeli Ders-1 (3 + 0) 5

Seçmeli Ders-1'i Öğretim Programı'nda gösterebilmek için oluşturulmuştur.

MDES6E2 - Seçmeli Ders-2 (3 + 0) 5

Seçmeli Ders-2'yi Öğretim Programı'nda gösterebilmek için oluşturulmuştur.

MDES6F1 - Odak Ders-1 (3 + 0) 5

Odak Ders-1'i Öğretim Programı'nda gösterebilmek için oluşturulmuştur.

MDES6F2 - Odak Ders-2 (3 + 0) 5

Odak Ders-2'yi Öğretim Programı'nda gösterebilmek için oluşturulmuştur.

Seçmeli Dersler

FBE-MODES-DR-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

FBE-MODES-DR-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

FBE-MODES-DR-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

FBE-MODES-DR-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

FBE-MODES-DR-AE1FA5 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

FBE-MODES-DR-AE1FA6 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MDES601 - Özel Konular (3 + 0) 5

Bu dersin her dönem verilen içeriklerinin enstitü kurulu ve üniversite senatosundan onay zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle dönem başlamadan önce o döneme ait ve o dönemle sınırlı kalmak üzere ders içeriği hazırlanır ve modes başkanlığına onay için sunulur. Ders içeriği başkanlığın onayı ile uygulanır.

MDES672 - Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular (3 + 0) 5

Görüntü işleme ilkelerinin tekrarı, frekans ve uzay uzamı görüntü işleme yöntemleri; dalgalar, çok çözünürlüklü işlemler ve orthogonal transformlar; görüntü ve video sıkıştırma standardları; görüntü parselleme ve gösterilmesi; doğrusal olmayan görüntü işleme yöntemleri.

MDES674 - Tedarik Zinciri Yönetimi (3 + 0) 5

Tedarik zinciri yönetiminin amacı ve süreçleri; tedarik zinciri tasarlanması, değerlendirme ve ölçme modelleri; stratejik harekâtlarda eğilimler ve tedarik zinciri içinde lojistik uygulamaları.

MDES677 - İleri Yapay Zeka (3 + 0) 5

Akıllı erkinler, arama yoluyla problem çözme, bilgilendirilmiş/bilgilendirilmemiş arama yöntemleri, keşif, kısıt sağlama problemleri, oyun oynama, bilgi ve uslamlama: birinci-derece mantık, bilgi gösterimleme, öğrenme, seçilmiş başlıklar: evrimsel hesaplama, yapay sinir ağları, çok erkinli sistemler, karınca kolonisi optimizasyonu.

MDES678 - Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I (3 + 0) 5

Tansör analizi ve entegral teoremleri; yer değiştirmenin kinematiği, gerinme tensörü, uygunluk şartı; maddesel türev, şekil değiştirme hızı, dönme ve girdap tansörleri; dış ve iç kuvvetler, Cauchy?nin ilkesi ve gerilme tensörleri; sürekli ortamların temel kanunları (kütle korunumu, süreklilik denklemi, lineer ve açısal momentum prensibi, hareket de

MDES679 - Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II (3 + 0) 5

Enerji ve virtüel iş denklemleri, termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, tersine çevrilebilir ve tersine çevrilemeyen işlemler; termoelastisite teorisi, Gibbs ilişkisi; diyabatik ve izotermal şekil değiştirmeler; Clausius-Duhem eşitsizliği; bünye denklemleri, malzeme simetrisi kısıtları; viskoelastisite teorisi, plastisite teorisi, uygulamalar.

MDES683 - Plastisite Teorisi (3 + 0) 5

Vektörler ve tensörler; genel mukavemet kavramları-gerilim ve gerinim; sürekli ortam mekaniğinde deformasyon: yer değiştirme, gerilme ve uyumluluk koşulları; sürekli ortam mekaniği: gerilme ve gerilme hareket denklemleri; elastik bünye denklemleri; inelastik bünye denklemleri; akma kriteri, akma kuralları ve pekleşme; kristal plastisitesi ve kum, k

MDES686 - Doku Mühendisliği Temel Prensipleri (3 + 0) 5

Hücre-doku kavramları, hücre doku temel prensipleri, doku mühendisliği, biyomalzemeler, proteinler, biyomalzeme yüzey etkileşimleri, doku mikroçevresi, organ kayıpları ve yenilenmesi.

Teknik Seçmeli Dersler

MDES615 - Analitik Olasılık Teorisi (3 + 0) 5

Kümeler sigma-cebiri, ölçme, ölçmeye bağlı integral, olasılık uzayı, bağımsız olaylar ve bağımsız denemeler, rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları, momentler ve nümerik özellikleri, rasgele vektörler ve bağımsız rasgele değişkenler, rasgele değişkenlerin yaklaşması, dönüşüm yöntemleri, bağımsız rasgele değişkenlerin toplamları ve dağılımları,