AKTS - Psikolojide Etik

Psikolojide Etik (PSY111) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Psikolojide Etik PSY111 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Neşe Alkan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Psikoloji öğrencilerini mesleki ve bilimsel etik konularının tamında bilgilendirmek ve etkili ve etik karar için gerekli bilgi, beceri ve yöntemleri öğretmektir. Etiğin genel kavramları, alan farkı gözetilmeksizin geçerli olan yetkinlik, yeterlilik, aydınlanmış onam, mahremiyet, gizlilik, zarar vermemek ve kötüye kullanmamak detaylı olarak incelenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik psikoloji pratiğinin temelindeki genel kavramları tanımlamak.
  • Psikolojide yeterlilik ilkesini ve önemini tartışmak.
  • Bilgilendirilmiş onamın temel yönlerini tanımlamak.
  • Danışanların mahremiyetini korurken gizlilik ve gizlilik ilkelerini ve psikologun sorumluluklarını gözden geçirmek.
  • Etik karar verme bileşenlerini ve şikâyet sürecini özetlemek.
Dersin İçeriği Psikologların mesleki uygulamalarında ve psikoloji araştırmalarında sıkça rastalanan etik konuları anlama; yeterlik, bilgilendirilmiş onam, mahremiyet ve gizlilik kavramlarında uzmanlaşma; zarar verme ve kötüye kullanımdan kaçınma; ahlaki, felsefi, psikolojik ve yasal standartları derinlemesine inceleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ahlaki İlkeler Adalet, Doğruluk, Sadakat, Ahlaki Felsefe Ethical foundations of psychology. Kitchener, Richard F.; Kitchener, Karen S.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 3-42.
2 Etik sorunları çözme Ethics and ethics codes for psychologists. Behnke, Stephen H.; Jones, Stanley E.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 43-74. TPD’s Ethics Regulation
3 Etik Sorunları Çözme Ethical decision making in mental health contexts: Representative models and an organizational framework. Cottone, R. Rocco; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 99-121. TPD’s Ethics Regulation
4 Yetkinlik Competence, Emotional competence and well-being, Competence with diverse populations. Nagy, Thomas F.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 147-174. Tamura, Leonard J.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 175-215. Salter, Dianne S.; Salter, Beatrice R.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 217-239
5 Sınırlar, çoklu roller ve profesyonel ilişki. Boundaries, multiple roles, and the professional relationship. Sommers-Flanagan, Rita; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 241-277. Sexualized relationships Sonne, Janet L.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 295-310.
6 Sınırlar, çoklu roller ve profesyonel ilişki. Boundaries, multiple roles, and the professional relationship. Sommers-Flanagan, Rita; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 241-277. Sexualized relationships Sonne, Janet L.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 295-310.
7 Bilgilendirilmiş onam Informed consent to psychotherapy (empowered collaboration). Pomerantz, Andrew M.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 311-332
8 Gizlilik ve kayıt tutma Confidentiality and record keeping. Fisher, Mary Alice; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 333-375.
9 Kendilerine ve başkalarına zarar vermek ile tehtid eden danışanlara yaklaşım Treating clients who threaten others or themselves. Welfel, Elizabeth Reynolds; Werth, James L. Jr.; Benjamin, G. Andrew H.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: pp. 377-400.
10 Psikolojik değerlendirme ve testler Assessment and testing. Bersoff, Donald N.; DeMatteo, David; Foster, Elizabeth E.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 2: Practice, teaching, and research. Knapp, Samuel J. (Ed); Gottlieb, Michael C. (Ed); Handelsman, Mitchell M. (Ed); VandeCreek, Leon D. (Ed); Publisher: American Psychological Association; 2012, pp. 45-74.
11 Ara sınav -
12 Akademik etik: Öğretmenlik, Mentorlük, Süpervizyon Positive ethics applied to public education through traditional media and the Internet. Palmiter, David J. Jr.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 2: pp. 199-215.
13 Akademik etik: Öğretmenlik, Mentorlük, Süpervizyon Creating ethical academic cultures within psychology programs Keller, Peter A.; Murray, J. Dennis; Hargrove, David S.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 2: pp. 219-260. Teaching ethics: Models, methods, and challenges. Welfel, Elizabeth Reynolds; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 2: pp. 277-305.
14 Araştırma I: Araştırma, Yayın, Özel Gruplar Ethical issues in Internet research.Hoerger, Michael; Currell, Catherine; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 2: pp. 385-400.
15 Araştırma I: Araştırma, Yayın, Özel Gruplar Research with vulnerable populations Sieber, Joan E.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 2: pp. 371-384.
16 Araştırma II: İnsan Araştırmaları Etik Komiteleri, TÜBİTAK Yönergeleri Deception in research Kimmel, Allan J.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 2: pp. 401-421. Laboratory animal research ethics: A practical, educational approach. Perry, Jennifer L.; Dess, Nancy K.; In: APA handbook of ethics in psychology, Vol 2: pp. 423-440. Human Subjects Committees, TUBİTAK’s guidelines

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. APA handbook of ethics in psychology, Vol 1: Moral foundations and common themes. Knapp, Samuel J. (Ed); Gottlieb, Michael C. (Ed); Handelsman, Mitchell M. (Ed); VandeCreek, Leon D. (Ed); Publisher: American Psychological Association; 2012
2. APA handbook of ethics in psychology, Vol 2: Practice, teaching, and research. Knapp, Samuel J. (Ed); Gottlieb, Michael C. (Ed); Handelsman, Mitchell M. (Ed); VandeCreek, Leon D. (Ed); Publisher: American Psychological Association (available online at At
3. American Psychological Association's (APA's) Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (available online)
4. Turkish Psychological Association’s (TPD’s) Ethics Regulation (available online)
5. Psikologlar İçin Etik Öğretim El Kitabı. Yeşim Korkut, Türk Psikologlar Derneği, 2014

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 3 4 12
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 44