AKTS - Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi (PSY203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gelişim Psikolojisi PSY203 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY 102 Psikolojiye Giriş II
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Bahar BAHTİYAR SAYGAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, psikolojinin bir alt alanı olarak gelişim psikolojisini tanıtmayı ve doğum öncesi dönemden okul çağına kadar insan gelişimini incelemeyi amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan gelişiminin incelenmesiyle ilgili temel konuları tanımlamak
  • Gelişen bireyi fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda tanımak
  • Gelişim psikolojisindeki belli başlı kuramsal yaklaşımları açıklamak
  • İnsan gelişimindeki cinsiyet farklılıklarını ve kültürel farklılıkları ayırt etmek
Dersin İçeriği Gelişim psikololojisi alanına giriş; doğum öncesi gelişim; bebeklik, erken çocukluk dönemi ve okul çağlarındaki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarih, Teori ve Araştırma Stratejileri Ana ders kitabı: Bölüm 1
2 Genetik ve Çevresel Temeller Ana ders kitabı: Bölüm 2
3 Doğum Öncesi Gelişim, Doğum ve Yeni Doğan Bebek Ana ders kitabı: Bölüm 3
4 Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim Ana ders kitabı: Bölüm 4
5 Bebeklik Döneminde Bilişsel Gelişim Ana ders kitabı: Bölüm 5
6 Bebeklik Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim Ana ders kitabı: Bölüm 6
7 Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim Ana ders kitabı: Bölüm 7
8 Erken Çocukluk Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim Ana ders kitabı: Bölüm 8
9 Orta Çocukluk Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim Ana ders kitabı: Bölüm 9
10 Orta Çocukluk Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim Ana ders kitabı: Bölüm 10

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (6th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 150