AKTS - Sosyal Psikolojiye Giriş

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyal Psikolojiye Giriş PSY201 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY 102
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. İrem Metin Orta
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere klasik ve çağdaş sosyal psikolojideki çeşitli araştırma ve kuramları tanıtmak, öğrencilerin sosyal psikoloji kuramlarını ve görgül araştırmalarını değerlendirme konusunda entellektüel becerilerini geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal psikolojiyi ve ilişkili terminolojiyi tanımlamak
  • Gündelik sosyal davranışı sosyal psikolojik kavram ve kuramlarla açıklamak
  • Benlik, sosyal inançlar ve yargılamalar, tutum ve davranış, ikna ve sosyal etki konularında bilgi sahibi olmak
  • Sosyal psikolojinin teorilerini, araştırma yöntem ve sonuçlarını kritik bir şekilde analiz edip değerlendirmek
  • Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmaların farklı kültür ve zamanlarda ne derece genellenebilir olduğunu tartışmak
Dersin İçeriği Sosyal sistemlerin işlevlerini yerine getirmesi ile bireylerin davranışları ve tutumları arasındaki ilişkiler, çağdaş kuram ve araştırmalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Psikolojiye Giriş Ana Ders Kitabı, Bölüm 1 ve 2
2 Sosyal Psikolojiye Giriş Ana Ders Kitabı, Bölüm 1 ve 2
3 Sosyal İnançlar ve Yargılamalar Ana Ders Kitabı, Bölüm 3 ve 4
4 Sosyal İnançlar ve Yargılamalar Ana Ders Kitabı, Bölüm 3 ve 4
5 Sosyal Dünyada Benlik Ana Ders Kitabı, Bölüm 5
6 Sosyal Dünyada Benlik Ana Ders Kitabı, Bölüm 5
7 Davranış ve Tutumlar Ana Ders Kitabı, Bölüm 6 ve 7
8 Davranış ve Tutumlar Ana Ders Kitabı, Bölüm 6 ve 7
9 İkna Ana Ders Kitabı, Bölüm 7
10 İkna Ana Ders Kitabı, Bölüm 7
11 Uyma ve İtaat Ana Ders Kitabı, Bölüm 8
12 Uyma ve İtaat Ana Ders Kitabı, Bölüm 8
13 Genetik, Kültür ve Cinsiyet
14 Genetik, Kültür ve Cinsiyet
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2014). Social Psychology. Pearson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 178