AKTS - Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi PSY202 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY 102, PSY 201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. İrem Metin Orta
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere klasik ve çağdaş sosyal psikolojideki çeşitli araştırma ve kuramları tanıtmak, öğrencilerin sosyal psikoloji kuramlarını ve görgül araştırmalarını değerlendirme konusunda entellektüel becerilerini geliştirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Klasik ve çağdaş sosyal psikolojideki grup etkisi, kalıplaşmış tutumlar, önyargılar, ayrımcılık, saldırganlık, yararlı sosyal davranışlar, kişilerarası çekicilik, yakın ilişkiler gibi çeşitli araştırma ve kuramları öğrenmek
  • Sosyal psikoloji disiplininde önde gelen tartışmaları anlamak
  • Sosyal psikoloji kuramlarını ve görgül araştırmaları değerlendirme konusunda entellektüel beceriler geliştirmek
  • Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmaların farklı kültür ve zamanlarda ne derece genellenebilir olduğunu tartışabilmek
  • Sosyal psikolojinin teorilerini sorunların çözümünde uygulayabilmek
Dersin İçeriği Grup etkisi, kalıplaşmış tutumlar, önyargılar ve ayrımcılık, saldırganlık, prososyal davranış (yardım etme), kişilerarası çekicilik, yakın ilişkiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grup Etkisi Ana Ders Kitabı: 9.Bölüm
2 Grup Etkisi Ana Ders Kitabı 9.Bölüm
3 Grup Etkisi Ana Ders Kitabı 9.Bölüm
4 Kalıplaşmış Tutumlar, Önyargılar ve Ayrımcılık Ana Ders Kitabı 13.Bölüm
5 Kalıplaşmış Tutumlar, Önyargılar ve Ayrımcılık Ana Ders Kitabı 13.Bölüm
6 Kalıplaşmış Tutumlar, Önyargılar ve Ayrımcılık Ana Ders Kitabı 13.Bölüm
7 Saldırganlık Ana Ders Kitabı 12.Bölüm
8 Saldırganlık Ana Ders Kitabı 12.Bölüm
9 Yararlı Sosyal Davranış: Yardım Etme Ana Ders Kitabı 11.Bölüm
10 Yararlı Sosyal Davranış: Yardım Etme Ana Ders Kitabı 11.Bölüm
11 Kişilerarası Çekicilik Ana Ders Kitabı 10.Bölüm
12 Kişilerarası Çekicilik Ana Ders Kitabı 10.Bölüm
13 Yakın İlişkiler Ana Ders Kitabı 10.Bölüm
14 Yakın İlişkiler Ana Ders Kitabı 10.Bölüm
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2014). Social Psychology. Pearson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 16 32
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 148