AKTS - Liderlik: Teori ve Pratik

Liderlik: Teori ve Pratik (PSY316) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Liderlik: Teori ve Pratik PSY316 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY 102
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler liderliğe değişik yaklaşımları ve değişik durumlardaki liderlikleri edindikleri kuramsal bilgiler çerçevesinde analiz edebilmeyi öğreneceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Liderlik kavramına değişik yaklaşımları tanımlamak
  • Değişik liderlik yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini eleştirel şekilde analiz etme becerisi kazanmak
  • Kuramsal bilgi çerçevesinde değişik vaka örneklerini eleştirel şekilde analiz etme becerisi kazanmak
  • Sunum becerisi kazanmak
  • Liderlikle ilgili öğrendikleri bilgileri farklı ortamlara uygulayabilme becerisi kazanmak
Dersin İçeriği Liderlik kavramı, liderlik kavramı ile ilgili yaklaşım ve kuramlar, dönüşümsel liderlik, takım liderliği, kadın ve liderlik, siyasi liderlik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Liderlik Kavramına Giriş Ana Ders Kitabı 1.Bölüm
2 Kişilik Özelliği Yaklaşımı Ana Ders Kitabı 2.Bölüm
3 Beceri Yaklaşımı Ana Ders Kitabı 3.Bölüm
4 Tarz Yaklaşımı Ana Ders Kitabı 4.Bölüm
5 Durumsal Yaklaşım Ana Ders Kitabı 5.Bölüm
6 Duruma Bağlılık Yaklaşımı Ana Ders Kitabı 6.Bölüm
7 Yol-Hedef Kuramı Ana Ders Kitabı 7.Bölüm
8 Lider-İzleyen Alış-verişi Kuramı Ana Ders Kitabı 8.Bölüm
9 Dönüşümsel Liderlik Ana Ders Kitabı 9.Bölüm
10 Takım Liderliği Ana Ders Kitabı 10.Bölüm
11 Psiko-dinamik Yaklaşım Ana Ders Kitabı 11.Bölüm
12 Kadın ve Liderlik Ana Ders Kitabı 12.Bölüm
13 Etik ve Kültür Yaklaşımı Ana Ders Kitabı 13.Bölüm
14 Siyasi Liderlik Ana Ders Kitabı 14.Bölüm
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Northhouse, P. G. (2007). Leadership: Theory and practice. Thousand Oaks: Sage Publications

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 10 20
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayışa sahip olur X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olur X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinir X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinir X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinir X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olur X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olur X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinir X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olur X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 10 1 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125