AKTS - Bilişsel Psikolojide Seçme Konular

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY323) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY323 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY102
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin bilişsel psikolojinin seçme konularının deneysel sonuçları ve açıklamaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Derinlemesine ve kapsamlı literatür bilgisine sahip olmak
  • Literature çıktılarını değerlendirmek ile ilgili kiritik düşünme alışkanlıkları geliştirmek
  • Bu derste elde ettikleri bilgileri deneysel psikolojinin diğer alanlarıyla entegre edebilmek
  • Bilişsel psikolojinin düşünme, karar verme, problem çözme ve yaratıcılık gibi konuları hakkında bilgi sahibi olmak
  • Biliş ve duygu ile düşünme ve dil arasındaki bağlantılar hakkında genel kavrayış sahibi olmak
Dersin İçeriği Düşünme, karar verme, problem çözme, biliş, duygu ve hafıza, düşünme ve dil

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seçme Konu 1 İlgili makale ve kitap bölümü
2 Seçme Konu 2 İlgili Makale ve Kitap Bölümü
3 Seçme Konu 3 İlgili makale ve kitap bölümü
4 Seçme Konu 4 İlgili makale ve kitap bölümü
5 Seçme Konu 5 İlgili makale ve kitap bölümü
6 Seçme Konu 6 İlgili makale ve kitap bölümü
7 Seçme Konu 7 İlgili makale ve kitap bölümü
8 Öğrenci Konusu 1 İlgili makale ve kitap bölümü
9 Öğrenci Konusu 2 İlgili makale ve kitap bölümü
10 Öğrenci Konusu 3 İlgili makale ve kitap bölümü
11 Öğrenci Konusu 4 İlgili makale ve kitap bölümü
12 Öğrenci Konusu 5 İlgili makale ve kitap bölümü
13 Öğrenci Konusu 6 İlgili makale ve kitap bölümü
14 Öğrenci Konusu 7 İlgili makale ve kitap bölümü
15 Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Makale ve kitap bölümleri dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 14 1 14
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128