AKTS - Stres Yönetimi

Stres Yönetimi (PSY324) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Stres Yönetimi PSY324 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY 301, Dersi veren öğretim elemanının onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Neşe Alkan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; bilimsel literatürde yer stres kuramı ve uygulamalarını içeren çalışmaları incelemelerini, stresin klinik çalışmaları ile ilgili araştırmaları eleştirel olarak bakabilmelerini, stres yönetimi tekniklerini uygulama ve stres yönetimi planı yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel stres kuramlarını ve tarihsel dönüm noktalarını öğrenmek
  • Stresli durumları tanıyabilmek
  • Stres yönetimini hedefleyen bir plan yapabilmek
  • Akılcı Duygusal Stres Yaklaşımını öğrenmek
  • Akılcı Duygusal Stres Yaklaşımındaki temel becerileri, bu yaklaşımın ABC modelini kullanarak edinmek
Dersin İçeriği Stres literatürü, Akılcı Duygusal Stres Yaklaşımı ile stres yönetiminin temelleri, uygulama teknikleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stres kavramları ve kuramları Jones, F. & Bright, J. (2001). Stress: Myth, Theory and Research. Pearson/Prentice Hall, London (Chapter II. Approaches to Studying Stress Jones, F. & Kinman, G. pp. 17-45; Chapter VI. Cooper, L. & Bright, J. Individual Differences in Reaction to Stress. pp. 111-153.)
2 Başaçıkma kuramları Monat, A., Lazarus, R. S.& Reevy, G. (Eds.). (2007). The Praegar Handbook on Stress and Coping. Praeger Publishers, Westport, CT (Part IV The coping concept pp.282-308
3 Stres çalışması yaklaşımları Monat, A., Lazarus, R. S.& Reevy, G. (Eds.). (2007). The Praegar Handbook on Stress and Coping. Praeger Publishers, Westport, CT (Chapter 28 Psychotherapy: A cognitive perspective Everly G. S. & Lating J. M. pp. 496-508.)
4 Stres yönetimi yaklaşımları, Sorun çözme yaklaşımı Meichenbaum, D. (2007). Stress Inoculation Training: A Preventative and Treatment Approach.
5 Stres: Akılcı Duygusal Stres Yaklaşım (ADSY) Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. pp.1-17
6 Akılcı Duygusal Stres Yaklaşımında değerlendirme Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. pp 17-48
7 Stres yönetiminde ilk aşamalar Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. pp 31-48
8 Stres yönetiminde ilk aşamalar Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. pp 31-48
9 Stres yönetiminde orta aşamalar Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. pp 48-67
10 Stres yönetiminde orta aşamalar Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. pp 48-67
11 Stres yönetiminde orta aşamalar Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. pp 48-67
12 Stres yönetiminde son aşamalar Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. pp 67-84
13 Stres yönetiminde son aşamalar Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. pp 67-84
14 ADSY’de ek teknikler Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. pp 84-101
15 Genel Tekrar ve Uygulama
16 Genel tekrar ve uygulama

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ellis, A.,. Neenan, M., Gordon, J. (Eds.). (2003). Stress Counseling: A Rational Emotive Behavior Approach. SAGE, New York, NY
2. Jones, F. & Bright, J. (2001). Stress: Myth, Theory and Research. Pearson/Prentice Hall, London
Diğer Kaynaklar 3. Meichenbaum, D. (2007). Stress Inoculation Training: A Preventative and Treatment Approach

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128