AKTS - Tutum ve Tutum Değişimi

Tutum ve Tutum Değişimi (PSY331) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tutum ve Tutum Değişimi PSY331 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY 102, PSY 201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. İrem Metin Orta
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler tutum oluşumu, tutum değişimi ve ikna süreçleri hakkında kuramsal ve görgül bilgi edineceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tutum ve tutum değişimini kavramak
  • Tutum ve tutum değişimi kuramlarını kritik şekilde analiz edebilmek
  • Tutum ve davranış ilişkisinin nasıl olduğunu kavramak
  • Tutum değişimini etkileyen faktörleri anlamak
  • Tutum kavramı ve kuramlarını pratik aktivitelerle uygulamak
Dersin İçeriği Tutumların tanımları, özellikleri ve işlevleri; tutum ölçümü; tutum oluşumu; tutum değişimi; iknaya açık olma ve direnme; tutum-davranış ilişkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Kitabı, Bölüm 3, 5 (ss. 117-124) ve 6
2 Giriş Ders Kitabı, Bölüm 3, 5 (ss. 117-124) ve 6
3 Tutum Oluşumunda Koşullama Petty ve Cacioppo (1996), Bölüm 2
4 Tutum - Davranış İlişkisi Ders Kitabı, Bölüm 5 (ss. 125-152)
5 Mesaj Öğrenme Yaklaşımı I Ders Kitabı, Bölüm 8, 9 ve 10
6 Mesaj Öğrenme Yaklaşımı II Ders Kitabı, Bölüm 8, 9 ve 10
7 Bilişsel Kısayol ve Mesajı Değerlendirme Yaklaşımları Ders Kitabı, Bölüm 7
8 Sosyal Muhakeme Yaklaşımı Ders Kitabı, Bölüm 4 (ss. 94-105)
9 Güdüsel Yaklaşımlar I Ders Kitabı, Bölüm 11
10 Güdüsel Yaklaşımlar II Ders Kitabı, Bölüm 11
11 Kişilerarası İlişkilerde İkna Ders Kitabı, Bölüm 12
12 İknaya Direnç İlgili makale
13 Proje Sunumları I
14 Proje Sunumları II
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Perloff, R. M. (2014). The Dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the 21th century. 5th Edition.
Diğer Kaynaklar 2. Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1996). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Boulder, CO: Westview Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 8 8
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 125