AKTS - Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY403) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar PSY403 3 2 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
COMPE 105, PSY 102, PSY 318
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere psikolojideki çok değişkenli istatistiksel uygulamaları ve her bir analizin kuramsal yönlerini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Analizlerin kuramsal yönlerini kavramak
  • Tek değişkenli ve Çok değişkenli analizlerin farkını kavramak
  • SPSS’teki veri analiz yöntemlerini (örn; tek ve çok değişkenli varyans ve kovaryans analizleri, çoklu regresyon, lojistik regresyon, faktör analizi) öğrenmek
  • SPSS’teki analiz sonuçlarının yorumlanmasını öğrenmek
  • Sonuçların APA stilde nasıl yazılacağını öğrenmek
Dersin İçeriği SPSS?in ana menüsünü tanıma, veri oluşturma ve verilerle işlem yapma, t-testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon gibi analizleri yapma, ölçekleme teknikleri ve parametrik olmayan testler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ana ders kitabı: Bölüm 1
2 Betimleyici İstatistikler -Tekrar Ana ders kitabı: Bölüm 1
3 Betimleyici İstatistikler-Tekrar Ana ders kitabı: Bölüm 1
4 Varyans Analizi Ana ders kitabı: Bölüm 3
5 Varyans Analizi Ana ders kitabı: Bölüm 3
6 Kovaryans Analizi Ana ders kitabı: Bölüm 6
7 Çoklu Regresyon Ana ders kitabı: Bölüm 5
8 Çoklu Regresyon Ana ders kitabı: Bölüm 5
9 Aracı Testler Ana ders kitabı: Bölüm 5
10 Aracı Testler Ana ders kitabı: Bölüm 5
11 Çok Değişkenli Varyans Analizi Ana ders kitabı: Bölüm 7
12 Çok Değişkenli Varyans Analizi Ana ders kitabı: Bölüm 7
13 Faktör Analizi Ana ders kitabı: Bölüm 13
14 Faktör Analizi Ana ders kitabı: Bölüm 13
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th Ed.). Boston: Pearson
2. Green, S. B., & Salkind, N. J. (2012). Using SPSS for windows and Macintosh: Analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 199