AKTS - Öğretim Üyesi Gözetiminde İleri Araştırma I

Öğretim Üyesi Gözetiminde İleri Araştırma I (PSY406) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Öğretim Üyesi Gözetiminde İleri Araştırma I PSY406 3 2 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersi veren öğretim elemanının onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Neşe Alkan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin özgün bir araştırmayı, bağımsız olarak tasarlama, veri toplama ve analiz etme süreçleri ile gerçekleştirmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma sorusu belirleme
  • Literatür araştırması yürütme
  • Veri toplama
  • Verileri analiz etme
  • Giriş ve metod bölümlerini içeren araştırma raporu yazma
Dersin İçeriği Öğrencinin özgün bir araştırma sorusu belirleyerek bu bağımsız araştırmanın verilerini toplayarak analiz etmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma sorusu belirlemek
2 Araştırma sorusu belirlemek
3 Araştırma yöntemi seçmek
4 Araçlara karar vermek
5 Araştırma önerisi yazma ve öneriyi Etik Komiteye teslim etmek
6 Veri toplama için hazırlanmak
7 Veri Toplama
8 Veri Toplama
9 Veri girme
10 Veri girme
11 Veri girme
12 Veri analizi
13 Veri analizi
14 Raporun “Giriş” kısmını bitirme
15 Raporun “Yöntem” kısmını bitirme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. American Psychological Association (APA) (2001). Publication manual of the American Psychological Association (5th Ed.). Washington, D. C.
2. Blaxter, L. C. (2001). How to research. Open University Press.
3. Graziano, A. M. (2000). Research methods: a process of inquiry. (4th Ed.). Allyn and Bacon

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 80
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 8 5 40
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 208