AKTS - Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular

Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular PSY408 5 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencileri E/Ö psikolojisinin öğrencilerin ilgi alanlarına giren konularında araştırmalar yaparak deneyim kazanmaları ve bireysel öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeleri
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel kavramları tanımlamak
  • temel kavramların birbirinden ayırmak
  • Hangi konseptlerin hangi örgütsel bağlamda uygulanabilir olduğunu belirlemek
  • İlgi konusunda araştırma tasarlamak ve yürütmek
Dersin İçeriği Endüstri, yönetim, örgüt psikolojisi, araştırma, proje bazlı oğrenme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ölçme süreci İlgili makaleler
2 Ölçekler, envanterler ve diğer ölçme araçları İlgili makaleler
3 İlgi alanlarının araştırılması ve belirlenmesi İlgili makaleler
4 İş Memnuniyeti İlgili makaleler
5 Kurumsal Vatandaşlık Davranışı İlgili makaleler
6 Algılanan Kurumsal Destek ve Algılanan Süpervizör Desteği İlgili makaleler
7 Kurumsal Adalet İlgili makaleler
8 Kurumsal İletişim ve Suistimalci Süpervizör İlgili makaleler
9 Üretim-Karşıtı İş Davranışları: Mobbing İlgili makaleler
10 Üretim-Karşıtı İş Davranışları:Cinsel İstismar İlgili makaleler
11 İş Bırakma Niyetleri ve İş Bırakma İlgili makaleler
12 İş- Aile Çatışması İlgili makaleler
13 Tükenmişlik İlgili makaleler
14 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konularının Tekrarı
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konularının Tekrarı
16 Endüstri/örgüt psikolojisi ve araştırma

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Recent articles about I/O psychology will be assigned by the instructor .

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 12 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 124