AKTS - Elektronik Tablo ve Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

Elektronik Tablo ve Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları (ISL354) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektronik Tablo ve Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları ISL354 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Turguttopbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere Microsoft Excel ve IBM SPSS kullanarak istatistiksel analiz yapmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar ortamında elektronik tablo programını tanıyıp, öğrenerek istenen belgeyi oluşturabileceksiniz
  • Bilgisayar ortamında elektronik tablo programını kullanarak, tablolarda hesaplamalar yapılabilecek ve bunları tekrar düzenleyebileceksiniz
  • Bilgisayar ortamında elektronik tablo programını kullanarak, tablolara bağlı grafikler oluşturabilecek ve bunları istediğiniz biçimde düzenleyebileceksiniz.
  • Bilgisayar ortamında elektronik tablo programını kullanarak, hazır fonksiyonları kullanabilecek ve gerektiğinde değiştirebileceksiniz.
Dersin İçeriği Günlük işletme uygulamalarında en fazla kullanılan tablo türlerinin bütçeleme, maliyet ve hacim kâr analizi, konsolidasyon işlemleri, paranın zaman değer hesaplamaları, sermaye bütçelemesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Excel'de veri özetleme, frekans dağılımı ve histogram, saçılım diyagramı ve eğilim çizgisi, tanımlayıcı istatistikler Moodle'daki ders materyali
2 Veri kodlama, Excel'den SPSS'e veri transferi, veri etiketleri, değer etiketleri, değişken hesaplatma ve yeniden kodlama Moodle'daki ders materyali
3 Sürekli ve kategorik değişkenler, ölçüm seviyeleri, bağımlı ve bağımsız değişkenler, hipotez oluşturma, boş ve alternatif hipotezler Moodle'daki ders materyali
4 Hipotez testi, tek-yönlü ve iki-yönlü testler, tek örneklem t-testi Moodle'daki ders materyali
5 Bağımsız örneklem t-test, bağımlı örneklem t-test Moodle'daki ders materyali
6 Tek faktör ANOVA, iki faktörlü ANOVA Moodle'daki ders materyali
7 ANOVA yorumlama, ana ve etkileşim etkileri Moodle'daki ders materyali
8 Ara sınav
9 Likert ölçeği, güvenirlik analizi, faktör analizi, KMO ve Bartlett testleri Moodle'daki ders materyali
10 Döndürme, faktörleşme, madde eleme ve sonuçları iyileştirme Moodle'daki ders materyali
11 Faktörleri değişken olarak hesaplama ve kaydetme, faktörleri yorumlama Moodle'daki ders materyali
12 Korelasyon analizi, iki değişkenli regresyon, doğrusal regresyon grafiği yorumlama Moodle'daki ders materyali
13 Çok değişkenli regresyon, F-testi, R-kare, katsayıların değer ve anlamlılıkları Moodle'daki ders materyali
14 Kategorik bağımsız değişkenler, kukla değişkenler, kukla değişken kodlama, çoklu regresyonda kukla değişkenlerin yorumu Moodle'daki ders materyali

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. MS Excel
2. IBM SPSS

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 35
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 35 35
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 133