Denetim (ISL413) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Denetim ISL413 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Rıza Zafer SAYAR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, öğrencilerin Türkiye'de ticari işletmelerin yükümlülükleri arasında bulunan muhasebe denetimi mevzuatını anlar hale gelmelerini, bu mevzuat içinde sermaye piyasası kurumları ve kamu yararını ilgilendiren şirketlerin muhasebe ve denetim yükümlülüklerini öğrenmeleri temel amaçlar içindedir. Yine öğrencilerin daha önce öğrendikleri muhasebe bilgilerini pekiştirerek, muhasebe hata ve hilelerini bulabilir hale gelmeleri amaçlanır. Finansal Tabloları okurken, bu tablolarda verilen bilgilerin sınırlarını, ne dereceye kadar kullanılabilir olduklarını kavramaya başlarlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletmeler genelinde ve şirket özelinde ne tür denetimlerin söz konusu olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
  • Halka Açık şirketler ile Finansal Sektör şirketlerinin diğer işletmelere göre işletme dışına daha fazla bilgi sunumunun gerekçelerini anlamış olacaklardır.
  • Muhasebe denetiminin dönem sonlarında yapılan bir eylem olmadığını tüm hesap dönemine yayılmış bir eylem olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
  • Denetimin taşıdığı risklerin neler olduğunu, türlerini öğrenmiş olacaklardır.
  • Denetim riskini minimuma indirmekte iç kontrol sisteminin önleyebildiği ve önleyemediği risklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
  • İç kontrol sisteminin kurulup geliştirilmesinde sorumluluğun kimde olduğunu ve bu sistemin kurulmasında sınırların neler olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
  • Denetim ve denetim standartlarında yer alan mesleğe özgü kavramları öğrenmiş olacaklardır (denetim alanı, işletme ve denetim riskleri, önemli yanlışlık riski, sistem testi, kontrol testi, maddi doğrulama testleri, gerçeğe aykırı raporlama, denetim görüş türleri) gibi.
  • Bir denetim görüşünün ne anlama geldiği, nasıl yorumlanması gerektiğini öğrenmiş olacaklarıdır.
Dersin İçeriği Denetimin doğası ve amacı; günümüzde uygulanan denetim süreçleri ve teknikleri; çeşitli durumlarda oluşan denetim riskleri; mali tabloların risk bölgelerinin denetimi üzerinde etkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Denetim nedir? Kontrol, revizyon gibi kavramlardan farkı nedir? Genelde denetim türleri ve muhasebe denetiminin türleri nelerdir? Türkiye'de denetim yapan kişi ve kuruluşlar nelerdir? Bağımsız Denetçilik ve YMM'lik neden ayrı düzenlenmiştir? Bunların nihai görevleri nelerdir? Kitabın 3- 23 ncü sayfaları arası
2 Türkiye'de denetim mevzuatı. Denetime tabi olan/olmayan şirketler (KAYİK ler ve Sermaye Piyasası Kurumları) Bunların tabi olduğu denetim mevzuatı ve mali tablo düzenleme açısından hangi hesap çerçevesine tabi oldukları Muhasebe Standartları ile Denetim Standartlarının genel olarak gözden geçirilmesi Kamu Gözetim Kurumu Web sayfalarının incelenmesi, Denetim ve Muhasebe Standartlarına ilişkin sayfalarda gezinti. 660 numaralı Bakanlar Kurulu kararının okunmuş olması
3 Denetimin Aşamaları, Denetim öncesi çalışmalar, denetim sözleşmesi, Denetimde önemli yanlışlık riskinin saptanabilmesi için öncelikle bilinmesi gereken hususlar, Hata/Hile Üçgeni, Gerçeğe Aykırı Raporlama Kitabın 65-97 nci sayfalar arasını çalışarak gelme.
4 Önemli Yanlışlık Risklerinin ortaya çıkarılabilmesi için işletmeyi, işletmenin dış çevresini, faaliyetlerini, finansal durumunu, sahiplik yapısını, örgüt yapısını tanıma ve yarattığı riskleri karşılamak amacıyla denetçi tarafından yapılması gereken özel denetim teknikleri. Bağımsız Denetim Standartları (BDS 315 İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlenmesi) (BDS 330 Bağımsız Denetçinin Değerlenmiş Risklere Karşı Yapacağı İşlemler)
5 İç Kontrol Sisteminin niteliği, işletme ve denetçi açısından önemi, iç kontrolün unsurları, bir işletmede iç kontrol yapısının incelenmesi Kitabın 125-140 ncı sayfalarının çalışılarak gelinmesi BDS 315 İşletme ve Çevresinin Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi BDS 260 İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara Bildirilmesi Standardı
6 Denetim planının yazılı bir şekle getirilmesi ve onaylanması, Denetçinin denetim ekibiyle müzakereleri, yıl içi çalışmalar kapsamında işlem testleri, yıl sonlarında maddi doğrulama testleri Her bir denetim alanı için uygun denetim tekniklerinin seçilmesi Kitabın 142-157 nci sayfaları
7 Raporlama Öncesi Çalışmalar ve Denetim Görüşü Oluşturulması Dönem sonu analitik incelemeler, bilanço tarihinden sonra meydana gelen olaylar, işletmenin sürekliliğinin incelenmesi, Yönetimden teyit mektubunun alınması Kitabın 159-170 arasının çalışılması, yine kitabın 553-558 arası sayfalarının okunmuş olması
8 Raporlama Öncesi Çalışmalar ve denetim görüşü oluşturma. İlişkili taraf işlemleri, bölümsel raporlama, kalite kontrol çalışması, Denetim Görüş Türleri ve Raporlanması, Kilit Denetim Konularının Açıklanması, Mevzuata uygunluk açısından diğer açıklamalar Kitabın 171-184 arasının çalışılıp gelinmesi, Kap'dan bir denetim raporumun indirilerek incelenmesi
9 Sınav Haftası ve ödevin nasıl yapılacağına ilişkin tartışmalar
10 Kasa, Alınan/Verilen Çek Hesaplarının ve POS hesaplarının denetimi Kitabın 187- 203 sayfalar arasının çalışılarak gelinmesi
11 Alacakların (Ticari/Ticari Olmayan, Senetli/Senetsiz, Uzun/Kısa Vadeli) Denetimi, Teyit Mektubu türleri, örnekleme çapının hesaplanması Alacakların yaşlandırılması ve şüpheli alacaklar ile değersiz alacakların tespiti ve raporlanması, Alacaklarda reeskont uygulaması Kitabın 234-239 arası
12 Dönemsonu dönem ayırıcı hesaplar (Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler, Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler, Gelir Tahakkukları, Gider Tahakkukları Genel Muhasebe Hesaplarından dönemsellik ilkesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin gözden geçirilmesi
13 maddi/maddi olmayan duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, varlıklarda değer düşüklüğü testi Uygun denetim teknikleri, Yeniden Değerleme Modeli, Değer Düşüklüğü Testi Kitabın 337-386 ncı sayfaları
14 Satışlar ve stok hesaplarının denetimi Satışların denetimi, Üretim Maliyet Hesaplarının ve dönem sonu stokların maliyetlerinin kontrolü Satılan Malın Maliyeti Tablosu Verilen Avanslar ve stoklarda uygun maddi doğrulama testleri 532- 562 sayfalar arası 248-277 arası
15 Borç Karşılıkları, Şarta Bağlı Yükümlülükler, Şarta Bağlı Varlıklar hesap gruplarının denetimi Borç/Karşılık/Gider Tahakkuku/Özsermaye hesaplarının ayrıştırma esasları Karşılık ayırmayı gerektiren durumların gözden geçirilmesi Karşılık hesaplarının muhasebesi Şarta Bağlı Yükümlülük ve Varlıklar Kitabın 480-512 sayfaları arasının çalışılmış olması
16 Ara Mali Tablolar ve Bunların denetiminin esasları Ara Mali Tablo düzenleme ve yayınlama sorumluluğu olan şirketler Ara Mali tablo denetiminde zorunlu olan/olmayan denetim tekniklerinin uygulanması Kitabın 592-597 sayfalar arası çalışılacak.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hasan Kaval, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, 2013

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 136