AKTS - Fransız Devriminden Günümüze Dünya Tarihi

Fransız Devriminden Günümüze Dünya Tarihi (HUM102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fransız Devriminden Günümüze Dünya Tarihi HUM102 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere, 19. ve 20. Yüzyılda dünyada yaşanan önemli olayları tarihsel bir perspektif içinde öğretmek. Günümüzün olaylarını, bu perspektif çerçevesinde anlayacak yetenek kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • -1. ve 2. Dünya Savaşının nedenlerini ve sonuçlarını bilir, -Soğuk Savaş Döneminin önemli olaylarını bilir, -Soğuk Savaş Döneminin iki kutuplu dünya düzenini bilir, -Soğuk Savaş Döneminde NATO ile Balkanlarda ve Orta Doğu’da oluşturulan Paktları bilir, -Soğuk Savaş Dönemi sonrasındaki yeni dünya düzenini anlar, -Soğuk Savaş Dönemi sonrasında Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya’daki gelişmeleri bilir.
Dersin İçeriği 19. ve 20. Yüzyılda, başta 1. ve 2. Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş olmak üzere, dünyada yaşanan önemli olaylar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Fransız Devrimi. -1815 Viyana Kongresi. -1830 ve 1948 Devrimleri. Siyasi Tarih Cilt-1, s. 161-194. Siyasal Tarih, s. 95-160,211-240.
2 -1. Dünya Savaşı Dönemi. (Almanya ve İtalya’nın milli birliğini kurması, 1. Dünya Savaşının nedenleri, başlaması, gelişimi ve sonuçları, Osmanlı Devletinin savaşa girişi, Paris Konferansı ve Barış Anlaşmaları.) Siyasi Tarih Cilt-1, s. 242-268, 343-406. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 99-150. Siyasi Tarih, s.115-142. Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, s. 299-323.
3 -Geçici Barış Dönemi (1919-1929). (Locarno Anlaşmaları, Sovyetlerin saldırmazlık ve tarafsızlık politikası, İtalya’da Faşizmin iktidara gelişi, ABD’nin inzivaya çekilmesi, silahsızlanma girişimleri.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 151-228. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 4-27.
4 -Buhranlar Dönemi (1929-1939). (Japonya’nın Mançurya’ya ve Çin’e saldırısı, Almanya’da Nasyonal Sosyalistlerin iktidara gelişi, İtalya’nın Habeşistan’a ve Arnavutluk’a saldırısı, İspanya iç savaşı, Almanya’nın Avusturya’yı ilhakı ve Çekoslovakya‘yı işgali.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 229-306. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 28-44.
5 -İkinci Dünya Savaşı Dönemi. (Savaşın nedenleri, Avrupa’da Alman üstünlüğü, savaşta dengenin sağlanması, Müttefiklerin zaferi, Yalta ve Postdam Konferansları, İkinci Dünya Savaşında Türkiye.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 361-418. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 90-143. Siyasi Tarih, s.175-192.
6 -Soğuk Savaş Dönemi (1945-1960): Avrupa’da Sovyet Üstünlüğü. (Türkiye ve İran üzerinde Sovyet tehdidi, Yunanistan iç savaşı, Kominform’un kuruluşu.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 419-440. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 187-216.
7 Ara sınav. Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular
8 -Soğuk Savaş Dönemi (1945-1960): Batı Avrupa’nın denge kurma çabaları. (Truman Doktrini, Marshall Yardımı, NATO’nun kuruluşu.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 441-452. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 187-216.
9 -Soğuk Savaş Dönemi (1945-1960): 1955-1960 Döneminde Ortadoğu’daki gelişmeler. (İsrail’in kuruluşu ve 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı, Süveyş Buhranı, 1957 Suriye Buhranı, 1958 Irak İhtilali.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 483-516. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 217-247.
10 Soğuk Savaş Dönemi (1945-1960): -1950-1954 Dönemde Uzak Doğu’daki gelişmeler. (Kore ve Hindiçini Savaşları, SEATO’nun kuruluşu.) -Doğu Bloğundaki gelişmeler. (Çekoslovakya, Doğu Berlin, Polonya ve Macaristan ayaklanmaları.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 453-482. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 217-234, 248-256.
11 -Doğu Bloğundaki değişiklikler. (Sovyet–Çin mücadelesi, Çekoslovakya’nın işgali, Çin İhtilali.) -Batı Bloğundaki değişiklikler. (1958 Berlin Bunalımı, Küba Buhranı, Fransa’nın NATO’dan ayrılması.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 537-622. Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, s. 464-486.
12 Bloklar arası yumuşama. (Bağlantısızlar Örgütü, silahsızlanma anlaşmaları, Avrupa’da güvenlik ve işbirliği, Helsinki Deklerasyonu.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 623-656. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 284-288, 311-334, 340-364.
13 -2. Dünya Savaşı sonrası Asya’daki gelişmeler. -1960-1980 Döneminde Ortadoğu’daki gelişmeler. (1967 ve 1973 Arap-İsrail Savaşları, 1973 petrol krizi, İsrail-Mısır barışı, İran Devrimi.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 657-760. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 369-370, 399-416.
14 -Afganistan’ın işgali. -1980-1990 Dönemi Ortadoğu’daki Gelişmeler. (İran-Irak Savaşı, Arap-İsrail ilişkileri, Körfez Krizi.) -Çin’in Batıya açılma politikası. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 761-782. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-2, s. 5-110. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 417-419.
15 -Doğu Bloğunun Yıkılması. (Gorbaçov Dönemi, Sovyet Cumhuriyetlerinde milliyetçilik hareketleri, Avrupa’daki 1989 Devrimleri, Almanya’nın birleşmesi, Orta Asya Cumhuriyetlerinin kurulması.) -Yeni dünya düzeni. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-2, s. 110-236. Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, s. 554-606.
16 Genel Sınav. Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1 (1914-1980), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1992.
2. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-2 (1980-1990), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1994.
3. Siyasi Tarih Cilt-1, Oral Sander, İmge Kitapevi, Ankara, 2011.
4. Siyasi Tarih Cilt-2, Oral Sander, İmge Kitapevi, Ankara, 1989.
5. Siyasi Tarih, Rıfat Üçok, Der Yayınları, İstanbul, 2015.
6. Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1994.
7. Siyasal Tarih, Toktamış Ateş, Der Yayınları, İstanbul, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100