AKTS - Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi (ISL308) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Maliyet Muhasebesi ISL308 6. Dönem 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Rıza Zafer SAYAR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Şirketlerin önemli bir kısmı reel sektörde üretim faaliyeti ile meşgul olmaktadır. Üretimin verimli olup olmadığını, satış fiyatlarının hangi maliyetleri karşıladığını, hangi ürünlerin maliyetlerini koruduğunu /korumadığını bilmek zorundadır. Bunlardan da önemlisi vergi yasalarına göre olsun, diğer yasalara göre olsun, toplam üretim maliyetinin ne olduğu, bunun ne kadarının satışa konu olarak tüketildiğini, ne kadarının mevcut stoklar üzerinde kaldığının hesaplanması ve buradan hareketle mali tabloların düzenlenmesi gerekmektedir. İşte ileri düzeyde maliyet ve fiyatlama kararları, kar ve vergi hesapları için üretilen mal ve hizmetlerin birim maliyetleri ile satılanlarının maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin tanıtılması bu dersin temel konusudur. Bu ders daha sonra alınacak yönetim muhasebesi ve ileri muhasebe derslerinin de temel alt yapısını oluşturmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme dışına verilecek bilgiler ve raporlarda tam maliyet yöntemini uygulamak
  • Üretim sürecine göre maliyet hesaplarının yapısını değiştirmek
  • Maliyet hesaplarını üç farklı boyutta ele almak
  • Üretim Maliyeti Tablosu'nu düzenlemek
Dersin İçeriği Maliyet kavramları, maliyet türleri, maliyet akış şeması, maliyet hesapları, maliyetlerin dağıtımı, maliyetleme sistemleri, standart maliyetleme ve sapma analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maliyet kavramının içeriği, maliyet/gider/zarar/hasıla/hasılat/gelir/kar/zarar kavramlarının muhasebe literatüründeki anlamları Maliyet Muhasebesinin amaçları, Genel olarak muhasebe sınıflaması içindeki yeri
2 Üretim/Satılan Mamul Maliyet Tablosu'nun içeriği Maliyet /Gider ayırımı ve bunların mali tablolarda nerede yer alacakları Gider Akış Şeması
3 Gider Akış Şeması üzerinden maliyetlerin akışı, Küçük bir örnek olayın çözümlenmesi
4 Maliyetlerin Sınıflaması, (Tam, Değişken, Direkt, Endirekt Maliyet ayırımları) Tekdüzen Hesap Planında maliyet hesaplarının ayrışması Direkt/Endirekt İlkmadde ve Malzemeler Direkt/Endirekt Malzeme Maliyetlerinin Gider Akış Şeması üzerinde muhasebeleştirilmesi, Stok takiplerinin muhasebesi
5 İşçilik Giderlerinin Sınıflaması (Direkt / Endirekt İşçilikler) İşçiliklere İlişkin Bordro düzenlemesi, Bordroya göre muhasebeleştirme örneği, Endirekt İşçiliklerin Gider Yerlerine Dağıtımı
6 Genel Üretim Giderleri Nitelikleri, Türleri, Bunların esas, yardımcı, hizmet gider yerlerine dağıtımında kullanılabilecek dağıtım anahtarları, Dağıtım Anahtarı Kavramı ve Kullanılabilecek anahtarlar. Bir Gider Dağıtım Tablosu'nun şekil ve içerik olarak incelenmesi
7 Gider Dağıtım Tablosu üzerinde Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımına devam,, İkinci dağıtım kavramı, Dağıtım Anahtarları, Dağıtım Yöntemleri (Basit, Basamaklı, Matematik (Karşılıklı) Dağıtım Yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Gider Dağıtım Tablosu'nun düzenlenmesine devam İkinci Dağıtımda Kullanılan Yöntemler İkinci Dağıtımın Muhasebeleştirilmesi
10 Evre Maliyet Yöntemi Tek Evreli İşletmelerde Malıyet Hesaplaması Çok Evreli işletmelerde Maliyet Hesaplaması Hesaplamaların Muhasebeleştirilmesi
11 Sipariş Maliyeti Yöntemi Sipariş Maliyet Kartının Tanıtılması, Sipariş Maliyet Yöntemine İlişkin Değişik Örneklerin Çözülmesi
12 Gider Dağıtım Tablosu ve Diğer Bilgilerle bir evre maliyet yöntemine göre problem çözümü
13 Gider Dağıtım Tablosu ve Sipariş maliyet yöntemine uygun örnekler yapılması Kitabın ilgili bölümünün çalışılması
14 Bileşik maliyet / Bileşik Hasılat Kavramı Bileşik ve Yan Ürünlerde Maliyet Hesaplama Yöntemleri Fiziksel Dağıtım Yöntemi Net Satış Değerleri Oranlarına göre Dağıtım Yöntemi Net Satış Hasılatından Brüt Karın İndirilmesi Yöntemi Yan Ürünlerin ve Bileşik Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi Kitabın ilgili bölümlerinin çalışılması
15 Faaliyet Bazında Maliyetlendirme Yöntemi Geleneksel Maliyetleme Yöntemlerinin irdelenmesi ve Faaliyet Bazında Maliyetlendirme Yönteminin Gerekçesi Faaliyet Bazında Maliyetlendirme Yönteminin Temel Esasları Faaliyet Giderine neden olanlar Maliyet Sürücülerin Tespiti ve Maliyet hesapları Faaliyet Sürücülerin Maliyet Taşıyıcıları Bazında birleştirilmesi İlgili bölümlerin çalışılarak gelinmesi
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. H.Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 21 nci baskı
2. Mevlüt Karakaya, Maliyet Muhasebesi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 156