AKTS - Lojistiğe Giriş

Lojistiğe Giriş (LOG101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Lojistiğe Giriş LOG101 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı öğrencilere taşıma modları üzerine inşa edilmiş olan lojistiğin temellerini, temel elemanlarını ve küresel tedarik zinciri ile uluslararası ticarette uluslararası lojistik sistemlerin rolleri hakkındaki bilgileri vermektir. Temel lojistik konsept lojistik fonksiyonlara ilişkin uygulama ve teorileri kapsamaktadır. Yeni yüzyıl lojistikte bilgi yönetimi ve dönüşümün yılı olmaktadır. Bu kapsamda teknolojik gelişmeler ile çevre koruma konuları uluslararası lojistiği etkilemektedirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dünyanın farklı kısımlarındaki lojistik, uluslararası lojistiğin ilgi alanı ve içeriği ile ekonomi ve organizasyonlarda lojistiğin rolü tanıtılacak.
  • Müşteri hizmetleri temel konsepti, envanter yönetimi, depolama, malzeme elleçleme ve satın alma faaliyetlerinin örgütsel pazarlarda ve lojistik faaliyetler içerisindeki rolleri tartışılacak.
  • Kara ve demir yolu taşımacılığı, uluslararası hava yolu taşımacılığı, suyolu ve yük taşımacılığı ile karma taşıma sistemleri tanımlanacak.
  • Üstün uluslararası lojistik fonksiyonlar ile aracılar betimlenecek,
  • Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri ile dokümantasyon ve sigorta konuları açıklanacak,
  • Lojistik bilgi sistemleri ile ileri lojistik teknolojiler tartışılacak,
  • Uluslararası tedarik zincirinde lojistiğin rolü ve tersine lojistik ile uluslararası lojistikte geleceğin konuları ortaya konacak
Dersin İçeriği Küresel tedarik zinciri yönetiminde uluslararası lojistiğin rolü, temel müşteri hizmetleri konsepti, ulaştırma modları, sipariş süreci, bilgi sistemleri ve teknolojileri satın alma, dokümantasyon, malzeme ve envanter yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgütlerde ve ekonomide lojistiğin rolü Bölüm 1: Fundamentals of Logistics Management, by David B.Grant, Douglas M.Lambert, James R.Stock and Lisa M.Ellram
2 Uluslar arası lojistiğin ilgi alanı ve içeriği Bölüm 2: International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L.Wardlow
3 Dünyanı farklı bölgelerindeki lojistik yapılar Bölüm 3: International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L.Wardlow
4 Müşteri hizmetleri yönetimi temel konseptleri, Bölüm 2-5: Fundamentals of Logistics Management, by David B.Grant, Douglas M.Lambert, James R.Stock and Lisa M.Ellram
5 Envanter yönetimi ve depo yönetimi temel konseptleri Bölüm 8-9-10: Fundamentals of Logistics Management, by David B.Grant, Douglas M.Lambert, James R.Stock and Lisa M.Ellram
6 Temel satın alama konsepti Bölüm 8: International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Bölüm 7: Fundamentals of Logistics Management, by David B.Grant, Douglas M.Lambert, James R.Stock and Lisa M.Ellram
7 Ara Sınav
8 Karayolu ve demir yolu taşımacılığının temelleri Bölüm 4-7: International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L.Wardlow Bölüm 7: Fundamentals of Logistics Management, by David B.Grant, Douglas M.Lambert, James R.Stock and Lisa M.Ellram
9 Uluslararası havayolu taşımacılığı ve suyolu taşımacılığı Bölüm 4-7: International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L.Wardlow Bölüm 7: Fundamentals of Logistics Management, by David B.Grant, Douglas M.Lambert, James R.Stock and Lisa M.Ellram
10 Karma taşımacılık sistemleri ve yükler Bölüm 4-7: International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L.Wardlow Bölüm 7: Fundamentals of Logistics Management, by David B.Grant, Douglas M.Lambert, James R.Stock and Lisa M.Ellram
11 Uluslar arası lojistiğin fonksiyonları ve aracılar Bölüm 10: International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy,
12 Uluslar arası teslim ve ödeme şekilleri Bölüm 11-12: International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L.Wardlow
13 Lojistik bilgi sistemleri ve lojistik ileri teknolojisi Bölüm 3: Fundamentals of Logistics Management, by David B.Grant, Douglas M.Lambert, James R.Stock and
14 Uluslar arası tedarik zinciri yönetiminde lojistiğin rolü Bölüm 1: Logistics & Supply Chain Management, by Martin Christop. Bölüm 16: International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L.W.
15 Tersine lojistik ve gelecekteki uluslararası lojistiğin konuları Bölüm 17: International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L.W. Bölüm 14: Logistics & Supply Chain Management, by Martin
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fundamentals of Logistics Management, by David B.Grant, Douglas M.Lambert, James R.Stock and Lisa M.Ellram by Mc Graw Hill Education 2006 US and UK.
Diğer Kaynaklar 2. International Logistics, by Donald F.Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L.Wardlow, Second Edition, Published by AMACOM, New York 2002 U.S.
3. Logistics & Supply Chain Management, by Martin Christopher, Fourth Edition, Published by Person Education Limited 2011 UK.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 55
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 123