ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilgi 1 - Alanda ileri düzeyde bilgiye sahiptir X X X X X
Beceriler 1 - Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. X X X X X
2 - Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir X X X X X X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 - Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar X X X X
2 - Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. X X X
3 - Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır. X X X
4 - Alanında proje geliştirme çalışmaları planlar ve ilgili etkinlikleri yönetir. X X X X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eder ve kendini sürekli yeniler, alanında edindiği bilgi/becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X X X X X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X X
2 - Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. X X X
3 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. X
4 - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir; uluslararası ticaret, ulaştırma/ lojistik içerikli tüm uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. X X X X
2 - Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. X X
3 - Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. X X X
4 - Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. X X X X