AKTS - Temel Muhasebe ve Finansal Tablolar

Temel Muhasebe ve Finansal Tablolar (LOG102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Temel Muhasebe ve Finansal Tablolar LOG102 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri temel muhasebe teorisi ve terimleri ile tanıştırmak ve bu alandaki temel bilgileri almaları ve ekonomik çevrelerinde meydana gelen bazı finansal oluşumları anlamalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir ticari işletmede muhasebe/finans fonksiyonunun görevlerinin ne olduğu, neler yaptıklarını anlamak,
  • Şirketlerin işletme dışına durumlarını iletmekte bir araç olan mali tabloların neler olduğu, bunların düzenlenmesinde hangi esasların olduğunu saptayabilmek
  • Mali Tabloların okuyabilmek,
  • Kişilerin vergisel yükümlülüklerinin neler olduğunu belirleyebilmek
Dersin İçeriği Temel muhasebe ve finans terimleri, vergi yükümlülükleri; temel finansal tablolar: bilanço, gelir tablosu, öz sermaye tablosu, nakit akım tablosu, yatay, dikey oran analizleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temelde ticari işletmelerde mali bilgi akışının önemi ve bilgi kaynakları, Bilgi üretmede muhasebenin yeri, muhasebenin sınıflaması, diğer işletme fonksiyonları ile ilişkisi, İşletme içine ve dışına verilmesi gereken bilgilerin niteliği, İşletmenin ve yönetimin fonksiyonları, bu kapsamda finans fonksiyonu Herhangi bir genel muhasebe kitabının ilgili bölümleri
2 Ticari İşletme türleri, Bunların bilgi ihtiyacı ve muhasebenin sağlayabildiği bilgiler ve mali tablolar ile ilişkisi, kullanılması gereken defter ve belgeler, bunların tanımı (Tüccar Türleri-Tutmak zorunda oldukları defterler) Herhangi bir genel muhasebe kitabının ilgili bölümleri
3 Türk Vergi Sisteminin genel hatları ile incelenmesi, Vergilerin türleri bunların incelenmesi, Vergi Yükümlüsü/Vergi Sorumlusu, tüccarların ve kişilerin alması ve vermesi gereken belgeler Türk Vergi Sistemi kitabından bu konuların gözden geçirilerek sınıfa gelinmesi
4 Gelir Vergisi Mükellefleri için Gelirin Unsurları, Bunların genelde vergileme rejimi Genelde şahısların vergileme ile yükümlülükleri (Vermeleri gereken bilgi ve beyannameler) The components of income tax and the liabilities for the tax payer
5 Para ve Sermaye Piyasaları, bu piyasaların özellikleri ve türleri. Bu piyasalarda kullanılan finansal araçlar (Hisse Senedi, Tahvil, Varant, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet) gibi menkul kıymetlerin gözden geçirilmesi Sermaye Piyasası ve Yatırım Araçları Analizi Kitabının ilgili bölümleri
6 Halka Açık ve Halka Açık Sayılan Şirketler, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları, Varlık Yönetim Şirketleri, Aracı Kurumlar ve Aracılık Faaliyetleri Sermaye Piyasası ve Yatırım Araçları Analizi Kitabının ilgili bölümleri
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Mali Tabloları–Genel Olarak Mali Tablolar - Bilanço-Kar Zarar Tablosu- Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Öz Sermaye Tablosu Konsolide Mali Tablolar Finansal Analiz kitabının ilgili bölümleri
9 Bilanço-Denkliği-Aktif Hesaplar (Dönen/Duran Varlıklar) Finansal Analiz kitabının ilgili bölümleri
10 Bilanço–Pasif Hesaplar (Kısa/Uzun Vadeli Borçlar, Özkaynaklar Finansal Analiz kitabının ilgili bölümleri
11 Gelir Tablosu Finansal Analiz kitabının ilgili bölümleri
12 Nakit Akım Tablosu Finansal Analiz kitabının ilgili bölümleri
13 Mali Analiz Teknikleri Dikey/Yatay Analiz Finansal Analiz kitabının ilgili bölümleri
14 Mali Analiz Teknikleri:Oran Analizleri Finansal Analiz kitabının ilgili bölümleri
15 Konuların tekrarı Genel Muhasebe, Türk Vergi Sistemi, Sermaye Piyasası ve Yatırım Araçları Analizi, Finansal Analiz kitapları
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Genel Muhasebe, Türk Vergi Sistemi, Sermaye Piyasası ve Yatırım Araçları Analizi, Finansal Analiz kitapları
2. Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası Yayını, ROBERT W. KOLB - RICARDO J. RODRIGUEZ

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 92