AKTS - Dış Ticarete Giriş

Dış Ticarete Giriş (LOG209) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dış Ticarete Giriş LOG209 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Hande Emin Benli
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere dış ticaretle ilgili yeterli bir bilgi kazandırmaktır. Ders tarihsel bir perspektif ve çok disiplinli bir anlayışla hazırlanmış olup, öğrencilere uluslararası ticaret teori ve politikalarını öğretmek üzere tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; uluslararası ticaretin temel kavramlarını tanımlayacak
  • Bu bilgilerini kullanarak ulusal ve uluslararası ekonomik haberler ile politikaları yorumlayacak
  • Gerçek yaşam deneyimlerinden bir ekonomik içgörü geliştirmek.
Dersin İçeriği Temel dış ticaret modelleri, Ricardo Modeli, gelir dağılımı, Heckscher-Ohlin modeli, standart ticaret modeli, ölçek ekonomileri, dış ticaret politikasının araçları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dünya Ticareti: Genel Bakış Bölüm 1 ve Bölüm 2, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 31-53
2 İşgücü verimliliği ve Karşılaştırmalı Üstünlük: Ricardo Modeli Bölüm 3, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 54-79
3 İşgücü verimliliği ve Karşılaştırmalı Üstünlük: Ricardo Modeli Bölüm 3, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 54-79
4 Spesifik Faktörler ve Gelir Dağılımı Bölüm 4, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 80-109
5 Spesifik Faktörler ve Gelir Dağılımı Bölüm 4, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 80-109
6 Kaynaklar ve Ticaret: Heckscher-Ohlin Modeli Bölüm 5, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 110-140
7 Kaynaklar ve Ticaret: Heckscher-Ohlin Modeli Bölüm 5, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 110-140
8 Standart Ticaret Modeli Bölüm 6, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 141-163
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 Dışsal Ölçek Ekonomileri ve Üretimin Uluslararası Konumu Bölüm 7, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 167-184
11 Küresel Ekonomide Firmalar: İhracat Kararları, Dış Kaynak Kullanımı ve Çokuluslu Şirketler Bölüm 8, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 185-221
12 Küresel Ekonomide Firmalar: İhracat Kararları, Dış Kaynak Kullanımı ve Çokuluslu Şirketler Bölüm 8, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 185-221
13 Dış Ticaret Politikasının Araçları Bölüm 9, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 222-248
14 Dış Ticaret Politikasının Araçları Bölüm 9, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012, ss. 222-248
15 Dış Ticaret Politikasının Ekonomi Politiği, Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Politikası, Dış Ticaret Politikası Konusunda Tartışmalar Bölüm 10, Bölüm 11 ve Bölüm 12 International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012; ss. 249-322
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. International Economics: Theory and Policy, Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Pearson Education Limited, 9th Edition, 2012.
2. International Business: Theories, Policies and Practices,Tayeb, Monır, Pearson Education Ltd. 2000
Diğer Kaynaklar 3. Daniels, John, Lee Radebaugh and Daniel Sullivan. International Business: Environment and Operations, 11th ed. Pearson Education Ltd. 2007.
4. Irwin, Douglas, Free Trade Under Fire. Princeton University Press, 2nd ed. 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 92