AKTS - Türk Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri

Türk Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri (LOG204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri LOG204 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerinde, gümrük mevzuatındaki kuralların uygulamasını ve kuralların oluşumunun, dış ticaretin gümrük tekniğinde ne anlama geldiğinin ve gümrüğün dış ticaretin denetim fonksiyonu olduğunun gerçek örnekler üzerinden gösterilmesi ve öğretilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gümrük mevzuatını uygulamak
  • Dış ticareti gümrük açısından analiz etmek
  • Gümrük kolaylaştırmalarını aktif kullanmak
  • Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin işlemleri yürütmek
  • ISO belgelerine ilişkin yeterlilikleri değerlendirmek
Dersin İçeriği Dış Ticaret, Dış Ticaretin Eko-Sistemi, Dış Ticaretin yurtiçi ticaretten farkı, Riskler ve Yönetimi, Uluslararası Satış Sözleşmeleri, Dış Ticaret Metotları (Incoterms),Türkiye'nin Ticaret İlişkileri, Türk Dış Ticaret Rejim ve İşleyişi, Dış Ticaret ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Gümrük Rejimleri, Rejim Dışı Gümrük işlemleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türk Gümrük Kanununda yer alan tanımlar Ders Notları Slayt 1-10
2 Gümrük Mevzuatı Ders Notları Slayt 10-21
3 Dış ticaretin regülasyonu Ders Notları Slayt 22-34
4 Gümrük Kolaylaştırmaları Ders Notları Slayt 35-49
5 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Ders Notları Slayt 50-56
6 Dünyada Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Ders Notları Slayt 57-65
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Sağladığı Ders Notları Slayt 66-78
9 Güvenilirlik, emniyet ve güvenlik ve mali yeterlilik koşulları Ders Notları Slayt 79-89
10 ISO Belgeleri Ders Notları Slayt 90-97
11 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının düzenlenme Ders Notları Slayt 98-109
12 Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin gerekli yaptırımlar Ders Notları Slayt 110-117
13 Sertifikanın geri alınması veya iptali prosedürleri Ders Notları Slayt 118-125
14 Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının faydaları Ders Notları Slayt 126-133
15 Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının uluslararası arenadaki rolü ve önemi Ders Notları Slayt 134-140
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dış Ticaret ve Gümrük(Teori-Mevzuat-Uygulama), Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu ve Remzi Akçin, Ankara,2015
2. Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmelikleri, Ticaret Kanunu
Diğer Kaynaklar 3. Ders Notları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1 - Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelerin izinde uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinlerarası bir yaklaşımla uzmanlık geliştirecek biçimde kullanabilmek X
2 2 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki donanımını reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek yönetme becerisini ortaya koymak X
3 3 - Bağlı olduğu birimdeki çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak verimli iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim etkinliklerini organize edebilmek X
4 4 - Esnek ve gelişmeye açık uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki dinamikleri, temel ve güncel kuramsal çerçeve içerisine oturtarak değerlendirmek X
5 5 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki karmaşık sorunları çokyönlülüğü kucaklayan bir biçimde analitik ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle çözüme kavuşturmak X
6 6 - Sektörel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak X
7 7 - Eğitimi boyunca edindiği bilgileri mevcut ekonomik konjonktür dahilinde yorumlama, sorgulama ve derinleştirme yeteneğine sahip olmak X
8 8 - Uluslararası ticaret ve lojistik uygulamalarında sektörel koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon becerisine sahip olmak X
9 9 - Ulusal ve uluslararası platformda özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve çoklu dil becerisine sahip olmanın yanısıra alana özgü yaygın bilişim ve yazılım programlarına hâkim olmak X
10 10 - Eğitim aldığı alanın uluslararası niteliğine paralel olarak her platformda etkin iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak X
11 11 - Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi ve etik değerleri yüksek , grup iletişimine uyum becerisi gösteren bireyler olmak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 65