AKTS - Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret (LOG212) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Ticaret LOG212 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste amaç, uluslararası ticareti düzenleyen ve Türkiye’nin tabi olduğu dış ticaret konvansiyonların, ilgili kuruluşların tanıtılması ve öğretilmesidir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası hukukun temelleri ve kaynaklarına ilişkin anlayış geliştirir
  • Uluslararası konvansiyon ve anlaşmaların işlerlik alanları, işletilmesi, tanınması ve uygulanması hususlarında genel çerçeveye hakimdir
  • Uluslararası hukuk kapsamında işlevi olan uluslararası kuruluşlar olan Birleşmiş Milletler,Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Kurumu gibi kuruluşların işleyişini açıklayabilir
  • Uluslararası ticaretle ilgili doğabilecek anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibidir. Bu kapsamda, Uluslararası Adalet Divanı’nın işlevi, uygulama alanlarını değerlendirebilir
  • Dünya Ticaret Örgütünün yapısal işleyişi ve bu örgüt kapsamına giren konulardaki tahkim kurulu oluşma ve işleyiş mekanizmalarını bilir. Aynı zamanda uluslararası yatırımlara ilişkin anlaşmazlıkların çözümü veuluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Merkezinin işleyişi hakkında fikir sahibidir
  • Tarife ve Ticarete İlişkin Genel Anlaşma ve sonrasında Dünya Ticaret Örgütü Uygulamaları kapsamında uluslararası ticaretin işleyiş ilkelerine hakimdir
Dersin İçeriği Uluslararası tüzel kişiler, uluslararası anlaşmazlıkların çözüm yolları, uluslararası ticaret hukukunun tarihçesi, Dünya Ticaret Örgütü, Tarife ve Ticarete ilişkin Genel Anlaşma, çok taraflı ticaret anlaşmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Hukukun Kaynakları Bölüm 1.A-D: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
2 Uluslararası Tüzel Kişiler Bölüm 1.E: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
3 Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları: Müzakere Bölüm 3.A: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
4 Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları: Uzlaştırma,Soruşturma Bölüm 3.A: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
5 Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları: Uluslararası Adalet Komisyonu Bölüm 3. B-C: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
6 Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları: Uluslararası Ticaret Örgütü Bölüm 3.D: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları: Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Merkezi Bölüm 3.E: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
9 Uluslararası Ticaret Hukukunun Tarihçesi Bölüm 7.A: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
10 Uluslararası Ticaret Örgütü Bölüm 7.B: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
11 Tarife ve Ticarete İlişkin Genel Anlaşma: Direk Etkiler, Eşit Uygulama, Tarifeler Bölüm 7.C: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
12 Tarife ve Ticarete İlişkin Genel Anlaşma: Açıklık, Yöresel Entegrasyonlar, Kaçış Maddesi Bölüm 7.C: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
13 Tarife ve Ticarete İlişkin Genel Anlaşma: İstisnalar, İhracatKontrolleri ve Diğer Bölüm 7.C: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
14 Çoktaraflı Ticaret Anlaşmaları Bölüm 7.D: International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby
15 Genel Tekrar ve Saha Uygulamalı Soru Çözümü Genel Tekrar ve Saha Uygulamalı Soru Çözümü
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. International Business Law, by Ray August, Don Mayer and Michael Bixby, 6th Edition, Prentice Hall, 2012
Diğer Kaynaklar 2. Articles and other material will be provided as required.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 60