AKTS - Depolama ve Envanter Yönetimi

Depolama ve Envanter Yönetimi (LOG306) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Depolama ve Envanter Yönetimi LOG306 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Doğan Karadoğan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı öğrencilere, uluslararası tedarik zinciri ve lojistik sistemler içerisinde yer alan envanter yönetimi ile depolamanın doğası, önemi ve rolüne ilişkin bilgiler vermektir. Depolama ham madde, endüstrisel ürünler ve son ürene ilişkin zaman ve yer faydası sağlamakta, aynı zamanda da firmalara müşteri hizmetlerini kullanarak katma değerli bir rekabet aracı sağlamaktadır. Keza envanter yönetiminin amacı da basitçe müşteri taleplerini karşılamaktır. Bu yüzden temel depolama, envanter kararları, operasyon konuları ve envanter tutma nedenlerine ilişkin konular öğrencilere bu ders kapsamında verilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lojistik sistem içerisinde depolamanın oynadığı stratejik katma değer rolünü tartışabilmek
  • Depolama için hafif taşımanın birleştirilmesi, ürün karışımı, hizmetler, beklenmedik durumlara karşı koruma ve kolay akışın rasyonel temelleri açıklamak.
  • Temel depolama kararları için analitik bir çerçeve geliştirmek.
  • Depo tasarımında farklı depolama faaliyet gereksinimleri ile depo düzen tasarımının prensipleri arasındaki farklılıkları ayırt edebilmek
  • Lojistik sistemdeki etkili malzeme elleçleme ve paketleme, depo sayısının belirlenmesinde kullanılacak karar verme yaklaşımlarını tanımlamak
Dersin İçeriği Malzeme elleçleme, paketleme, bar-kodlama, çapraz sevkiyat, envanter kontrol sistemleri, ABC sınıflandırması, ekonomik sipariş miktarı modelleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Depolamanın ilkeleri, doğası ve önemi, depolamanın lojistik sistem içerisindeki rolü Bölüm 4 (15): Logistics & Distribution Management, by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker
2 Malzeme elleçlemenin hedefleri Bölüm 4 (16): Logistics & Distribution Management, by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker
3 Paketleme ve bar-kodlamanın rolü Bölüm 4 (21): Logistics & Distribution Management, by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker
4 Çapraz sevkiyat ve depolamanın fonksiyonları Bölüm 4 (19): Logistics & Distribution Management, by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker
5 Stratejik depolama Bölüm 4: Logistics & Distribution Management, by Alan Rushton, Bölüm 2: Warehousing in The Global Supply Chain, by Riccardo Manzini
6 Küresel depolama stratejileri, Depolamada uluslararası lojistik vs.uluslararası lojistikte depolama Bölüm4: Logistics & Distribution Management, by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker Bölüm 2: Warehousing in The Global Supply Chain, by Riccardo Manzini
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Depolama ve dağıtım, Depolama Faaliyetleri Bölüm 1: Logistics & Distribution Management, by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker Bölüm 1: Warehousing in The Global Supply Chain, by Riccardo Manzini
9 Envanter tipleri, envanter kontrol sistemleri ve envanter tutma nedenleri Bölüm 1: Essentials of Inventory Management, by Max Muller
10 Tedarik zinciri içerisinde envanter durumu ve maliyeti Bölüm 2: Essentials of Inventory Management, by Max Muller
11 Envanter yönetiminin hedefleri Bölüm 5: Essentials of Inventory Management, by Max Muller
12 Birleştirilmiş planlama ve envanter yönetimi Bölüm 6: Essentials of Inventory Management, by Max Muller
13 ABC sınıflandırması Bölüm 6: Essentials of Inventory Management, by Max Muller
14 Envanter maliyet ilişkisi ve envanter modelleri Bölüm 6: Essentials of Inventory Management, by Max Muller
15 Ekonomik sipariş miktarı modelleri (EQOM) ve Pareto analizi Bölüm 5: Essentials of Inventory Management, by Max Muller
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Logistics & Distribution Management, by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker, Kogan Page Limited, 2006
2. Warehousing in The Global Supply Chain, Riccardo Manzini, Springer, 2011
3. Essentials of Inventory Management, Max Muller, 2nd Edition, AMACOM, 2011

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 45 45
Toplam İş Yükü 90