AKTS - Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (LOG405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları LOG405 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere uluslararası ticaret işlemlerinde ödenen vergi ve mali yükümlülükler, bunların temel dayanakları ve istisnaları ile gümrük birliği de dâhil olmak üzere dış ticaret işlemlerinde vergi uygulamaları alanlarında bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Dönem sonunda öğrenciler uluslararası eşya tedarikinde maliyetler açısından en avantajlı vergi uygulamalarını biliyor olacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dış ticaret işlemlerinin vergilendirilmesini etkileyen dış ticaret, gümrük ve vergi uygulamalarına hakkında temel bilgilere sahibi olmak; uluslararası taşıma kurallarını, teslim ve ödeme şekillerini analiz etmek
  • Uluslararası ticarette ödenecek vergileri kavramak ve Türkiye’nin dış ticaretinde ödenecek vergilere ilişkin pratik hesaplama ve uygulamalar yapabilmek
  • Dış ticaret işlemlerinde en avantajlı vergi uygulamalarını kullanmak
  • Uluslararası ticarette uygulanan vergi muafiyetlerini ve vergi cezalarını hakkında bilgi sahibi olmak
  • Uluslararası ticaretin vergilendirmesi çerçevesinde uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası ekonomik organizasyonları isimlendirmek
  • Türkiye’nin Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında yaptığı ithalat ve ihracat işlemlerinin dayanakları olan uluslararası sözleşmeleri bilmek ve bu kapsamda uygulanan gümrük ve vergi işlemlerini tanımlamak
  • Uluslararası ticarette vergilendirme kapsamında Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri anlamak, AB - Türkiye arasında gümrük birliği kapsamında yürüyen ilişkilerini takip edebilmek
  • Yurtdışından yolcu beraberi veya kargo yoluyla yapılan ticari olmayan bireysel alış verişler ve e-ticaret işlemleri ile ilgili gümrük ve vergi uygulamalarını açıklamak
Dersin İçeriği Gümrük ile ilgili temel esaslar, gümrük mevzuatına ilişkin temel kavramlar, tarife, kıymet, menşe kuralları, gümrük rejimleri, rejim dışı işlemler, eşyanın gümrüğe tabi tutulması esasları, gümrük ile ilgili mali yükümlülükler ve hesabı, gümrük suçları, gümrük uyuşmazlıkları, gümrük müşavirliği, gümrük ile ilgili kolaylaştırıcı işlemler, dersin içeriğine yönelik vaka çalışmaları, gümrük ziyaretleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticarette Vergilendirmeye Giriş Ders Kitabı, İlgili Bölümler
2 İthalat Vergilerine Giriş Ders Kitabı, İlgili Bölümler
3 Gümrük Vergisi: Tarife, Menşe, Kıymet Ders Kitabı, İlgili Bölümler
4 Katma Değer Vergisi Ders Kitabı, İlgili Bölümler
5 Özel Tüketim Vergisi – Dampinge Karşı Vergi Ders Kitabı, İlgili Bölümler
6 İthalat Vergilerinde Muafiyetler Ve Vergi Suç Ve Cezaları Ders Kitabı, İlgili Bölümler
7 Ara Sınav
8 Uluslararası Ticarette Ödenen Diğer Ek Mali Yükümlülükler Ders Kitabı, İlgili Bölümler
9 İhracatta Alınan Vergiler Ve Vergi İadesi Ders Kitabı, İlgili Bölümler
10 Diğer Gümrük Rejimlerine Göre Vergi Uygulamaları Ders Kitabı, İlgili Bölümler
11 Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamaları Ders Kitabı, İlgili Bölümler
12 Türkiye-AB Arasında Gümrük Birliği Kapsamında Uluslararası Ticaret Ve Vergiler Ders Kitabı, İlgili Bölümler
13 Transfer Fiyatlandırması Ve Gümrük Vergileri Ders Kitabı, İlgili Bölümler
14 Leasing, Yolcu, Kargo Ve E-Ticaret İşlemlerinde Vergilendirme Ders Kitabı, İlgili Bölümler
15 Genel Değerlendirme
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Textbook: Gustatson, Peroni, Push, Taxation of International Transactions: Materials, Texts and Problems, American Case Book Series, 2006
Diğer Kaynaklar 2. Customs Taxes in 100 Questions, Hakan UÇAK, Gümrük Müf. Derneği Yayını, 2010
3. Legal Texts (Laws, by-laws and statements)
4. Class notes

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 90