AKTS - Avrupa Birliği-Gümrük Birliği

Avrupa Birliği-Gümrük Birliği (LOG303) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği-Gümrük Birliği LOG303 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Avrupa Birliği'nin gelişim sürecini ve Türkiye ile ilişkilerinin paradigmalarını açıklamak ve Avrupa Birliği'nin küreselleşen dünya ekonomisindeki önemini vurgulamaktır. Ders, öğrencilere AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği sürecinin güncel ekonomik, politik ve sosyal gelişmeler ışığındaki değerlendirmesini sunmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa Bütünleşmesini açıklayan temel politik ve ekonomik teorileri tanımlamak ve karşılaştırmak.
  • Ekonomik bütünleşme sürecini analiz etmek.
  • AB'nin işleyişini açıklamak ve temel kurumlarının rollerini karşılaştırmak.
  • AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin işleyişine ilişkin bilgi ve farkındalik geliştirmek.
Dersin İçeriği Avrupa Birliği`nin işleyişi, ekonomik bütünleşme türleri, Avrupa Birliği`nin tarihçesi ve bütünleşme süreci ile temel kurumları, AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği`nin oluşumu, ortaklığa temel teşkil eden kararlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Avrupa Birliği nedir? Borç Krizinde ne oldu? The Causes of the Debt Crisis in Europe and the Role of Regional Integration, Carlo Panico http://www.insightweb.it/web/files/Crisis_in_Europe.pdf The Economics of European Integration, Bölüm 1
2 Ekonomik Bütünleşme Türleri ve AB The Economics of European Integration, Bölüm 2
3 Ekonomik Bütünleşme Türleri ve AB (devam) The Economics of European Integration, Bölüm 2
4 Avrupa Birliği'nin Tarihçesi http://europa.eu/about-eu/eu-history/
5 Avrupa Birliği'nin işleyişi ve temel kurumları: Komisyon, Parlamento, Konsey. http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/?all=1
6 Avrupa Birliği'nde karar alma süreci ve temel politika alanları The Economics of European Integration, Bölüm 12
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Avrupa Birliği'nin Ticaret Politikası ve serbest ticaret antlaşmaları http://www.felixpena.com.ar/contenido/negociaciones/anexos/2010-09-european-union-policy-towards-free-trade-agreements.pdf The Economics of European Integration, Bölüm 18-19
9 AB-Türkiye ortaklığının tarihçesi http://www.ab.gov.tr/index.php?p=111&l=1 www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/993/tarihce.doc‎
10 Gümrük Birliği 1/95 Sayılı Karar http://www.ikv.org.tr/icerik_en.asp?konu=gumrukbirligi&baslik=Customs%20Union http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_414_en.htm
11 AB-Türkiye ticaret ilişkileri www.ec.europa.eu, www.ab.gov.tr, the economic and financial databases
12 AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin işleyişine ilişkin sorunlar. http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/31-15inci_ylinda_turkiye-ab_gumruk_birligi_yasanan_temel_sorunlar__subat_2011___2_.pdf
13 Genel Tekrar
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. The Economics of European Integration, Richard Baldwin, Charles Wyplosz, McGraw-Hill Higher Education, 2009.
Diğer Kaynaklar 2. www.ec.europa.eu, www.ab.gov.tr, the economic and financial databases
3. Misc. academic papers

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 90