AKTS - İhracat ve Lojistik Simülasyonları

İhracat ve Lojistik Simülasyonları (LOG317) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İhracat ve Lojistik Simülasyonları LOG317 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Küresel yapının ve sürecin bugün ve gelecekte getirdiği/getireceği ekonomik fırsatlar, olanaklar, belirsizlikler, tehditler ve zorluklar; sektörleri, ticari işletmeleri ve lojistik hizmet üreten/sağlayan firmaları olumlu veya olumsuz yönden oldukça derinden etkileyecektir. Bu etkileri olumlu yönde kullanmada temel araçlardan biri ihracat süreci, diğeri ise ticari işletme veya lojistik firma bağlamında yapılan operasyon planlama sürecidir. Bu süreçlerin temel dinamiği ise, konuya ilişkin liderlerin ilgisi ve kararlılığındaki güçlü tutumlarıdır. Günümüzdeki küresel ekonomik ortam sonucu oluşan zorlu rekabet ortamı ister istemez işletmelerdeki ve firmalardaki üst düzey liderlerin ve yöneticilerin (CEO) ilgisini başta ihracat olmak üzere lojistik “stratejik”, “taktik” ve “oparatif” planlama sürecine yöneltmiştir. Bu bağlamda, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Öğrencilerine uluslararası ticaret ile lojistik yönetiminin uygulama yönünü simülasyonlar yoluyla öğrencilere deneyimleme şansını tanımak, dersin ana amacını oluşturmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin; Üst seviyede vizyonerist ve stratejik dış ticaret ve lojistik bakış açısı kazanmaları sağlanmış olacak
  • Enhance to capability about create solutions and special approach on planning, policy, organizational structure and export activities in logistics and supply chain industries
  • Gerek ulusal gerekse uluslararası lojistik ve tedarik zincirinde; yaratıcı, sistematik ve yeni nesil tasarım ve çözümler üretmelerine yönelik akademik ve entelektüel yeteneklerinin gelişmesi sağlanmış olacak
  • Lojistik ve TZY’nin; ekonomik, politik, planlama, örgütsel ve yönetsel rollerine yönelik bilgi dağarcıkları artırılmış olacak
  • İşletmeleri ekonomik risk ve krizlerden koruma ve değişim ile dönüşüm sürecinde etkili lojistik organizasyonel yapı, lojistik politikalar ve lojistik planlama süreci ile lojistik strateji ve iş modellerine odaklama konularında yetiştirilmiş olacak
  • Lojistik sektörde sürdürülebilir güçlü ve kalıcı bir rekabet gücüne sahip olmak için, lojistik ve tedarik zinciri sistemin modernizasyonu, planlama ile hizmet kalitesinin artırılması ve geliştirilmesi konularına katkıda bulunmaları sağlanacak
Dersin İçeriği Dünya'da ve Türkiye'de lojistik uygulamalar ve sektörler,"Beer Game" tedarik zinciri ve lojistik yönetimi atölye çalışması, lojistik vizyon veri havuzu, stratejik lojistik bileşenler zinciri, lojistik ve tedarik zinciri planlama ve tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Organizasyon kavramı, organizasyonel yapıların politika ve planlama ilişkisi Handbook of Simulation, Bölüm 1-2 Simulation Modeling and Analysis, Bölüm 1
2 Lojistik, küresel lojistik, tedarik zinciri ve küresel tedarik zinciri yönetimi kavramları Handbook of Simulation, Bölüm 1-2 Simulation Modeling and Analysis, Bölüm 1
3 Dünyada ve Türkiye’de lojistik uygulamalar ve lojistik sektörler Ders Notları ss. 1-20
4 Dünyada ve Türkiye’de lojistik organizasyonel yapılar, lojistik politikalar ve lojistik planlama süreçler Ders Notları 21- 37
5 “Beer Game” tedarik zinciri ve lojistik yönetimi atölye çalışması Logistics Composite Modeling ss. 3-8
6 Lojistik vizyon veri havuzu (lojistik veri bankası)nun oluşturulması, Stratejik lojistik bileşenler zinciri-I’in (LHÜF için; vizyon, misyonlar/görevler ve amaçlar) oluşturulması ile lojistik organizasyon tasarımı ve yapının kurulması Logistics Composite Modeling ss. 9-15
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Stratejik lojistik bileşenler zinciri-II’nin (LHÜF için; lojistik politikaların) oluşturulması Logistics Composite Modeling ss.15-19
9 Lojistik politika ömür devri, politika tipleri ve tanımları, genel lojistik politikalar ve özellikler Logistics Composite Modeling ss. 20-22
10 Stratejik lojistik bileşenler zinciri-III (LHÜF için; lojistik stratejiler-taktikler/planlama, hedefler, değerler ve kültür) ile geri dönüt (alınan dersler, etkileme ve motivasyon) süreçleri Ders Notları 40-45
11 Lojistik planlama (stratejik, taktik ve operatif planlama) kavramları ve süreçleri Ders Notları 50-57
12 Lojistik planda yer alan yapılar, planın alt bileşenleri, planda gerekli olan süreçler, planın formülizasyonu ve planın geliştirilmesi Ders Notları 60-68
13 Lojistik ve tedarik zinciri planlama analizi Logistics Composite Modeling ss. 22-30
14 İşletme, üretim, pazar/piyasa, satın alma ve ürün bilgileri analizi Logistics Composite Modeling ss. 30-40
15 Lojistik ve tedarik zinciri planlama tasarımı Logistics Composite Modeling ss. 41-46
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. BANKS, J., 1998, “Handbook of Simulation”, John Wiley & Sons Inc., USA.
2. LAW, A. M. & KELTON, W. D., 2000, “Simulation Modeling and Analysis”, McGraw-Hill., USA.
3. H. DONALD RATLIFF, WILLIAM G. NULTY, 1996, “Logistics Composite Modeling”, The Logistics Institute at Georgia Tech, USA. http://www.idii.com/wp/tli_logistics_model.pdf
Diğer Kaynaklar 4. Ders Notları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 14 2 28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 132