AKTS - Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOG402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar LOG402 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Salih AK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere uluslararası finansal ve ticari kuruluşlarla ilgili temel kavram ve teoriler konusunda yeterli anlayış kazandırmak ve temel bilgi dağarcığını sağlamaktır. Ders; tarihsel bir yaklaşım ve disiplinler arası bir anlayış ile öğrencileri güncel finansal meselelere çekmek, bu konulara dair bir bakış açısı kazandırmak üzere tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; finansal sistem ve kurumların temel kavramlarını tanımlayabilecek,
  • Öğrenciler gerçek yaşam deneyimlerinden bir içgörü geliştirmeye yetkin olacaklardır.
  • Öğrenciler bilgilerini kullanarak ulusal ve uluslararası finansal haberler ile politikaları yorumlayabileceklerdir.
Dersin İçeriği Finansal sistem, faiz oranları, finansal kurumlar, para politikası, para piyasası, tahvil, borsa, ipotek ve döviz piyasaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar ve Kurumları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 1-14
2 Faiz Oranı Ne Demektir, Değerlemedeki Rolü Nedir? Bölüm 3, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 36-63
3 Finansal Sisteme Genel Bir Bakış Bölüm 2, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 15-35
4 Faiz oranları Neden Değişir? Bölüm 4, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 64-88
5 Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranlarını Nasıl Etkiler? Bölüm 5, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 89-115
6 Finansal Kurumlar Neden Vardır? Bölüm 6, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 134-162
7 Finansal Krizler Neden Meydana Gelir, Ekonomi için Neden Yıkıcıdır? Bölüm 8, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 163-190
8 Ara Sınav
9 Para Politikasının Yürütülmesi: Araçlar, Amaçlar, Strateji ve Taktikler Bölüm 10, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 214-253
10 Para Piyasaları Bölüm 11, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 254-278
11 Tahvil Piyasası Bölüm 12, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 279-301
12 Borsa Bölüm 13, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 323-343
13 İpotek Piyasaları Bölüm 14, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 344-373
14 Döviz Piyasası Bölüm 15, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 374-397
15 Uluslararası Finans Sistemi Bölüm 16, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 398- 424
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, 7th Edition, Prentice Hall, 2012, New York.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1 - Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelerin izinde uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinlerarası bir yaklaşımla uzmanlık geliştirecek biçimde kullanabilmek
2 2 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki donanımını reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek yönetme becerisini ortaya koymak
3 3 - Bağlı olduğu birimdeki çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak verimli iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim etkinliklerini organize edebilmek
4 4 - Esnek ve gelişmeye açık uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki dinamikleri, temel ve güncel kuramsal çerçeve içerisine oturtarak değerlendirmek
5 5 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki karmaşık sorunları çokyönlülüğü kucaklayan bir biçimde analitik ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle çözüme kavuşturmak
6 6 - Sektörel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak
7 7 - Eğitimi boyunca edindiği bilgileri mevcut ekonomik konjonktür dahilinde yorumlama, sorgulama ve derinleştirme yeteneğine sahip olmak
8 8 - Uluslararası ticaret ve lojistik uygulamalarında sektörel koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon becerisine sahip olmak
9 9 - Ulusal ve uluslararası platformda özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve çoklu dil becerisine sahip olmanın yanısıra alana özgü yaygın bilişim ve yazılım programlarına hâkim olmak
10 10 - Eğitim aldığı alanın uluslararası niteliğine paralel olarak her platformda etkin iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak
11 11 - Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi ve etik değerleri yüksek , grup iletişimine uyum becerisi gösteren bireyler olmak

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 50 50
Toplam İş Yükü 90