AKTSBono Uygulamaları

Bono Uygulamaları (OZH603) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bono Uygulamaları OZH603 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Celal Göle
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bono ve uygulamasının derinlemesine incelenmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Kıymetli Evrakı karşılaştırır.
  • Kambiyo senetlerini açıklar.
  • Bononun zorunlu unsurlarını sayar.
  • Bononun devrini anlatır.
  • Bononun ödenmesinin ve ödenmemesinin sonuçlarını açıklar.
  • Uygulamada çıkan hukuki sorunları çözer.
Dersin İçeriği Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bono ile ilgili temel konular; ülkemizdeki bono uygulamasında karşılaşılan hukuki sorunlara çözümler; Türk Ticaret Kanununun bonoya ilişkin hükümleri ve ilgili Yargıtay kararları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
2 Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
3 Kambiyo Senetlerinin Karşılaştırılması Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
4 Bono Kavramı, Sınıflandırılması, Temel Özellikleri ve Hukuki Niteliği Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
5 Bononun Zorunlu Unsurları Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
6 Bononun Alternatifli Zorunlu ve Yardımcı Unsurları Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
7 Bonoya Konulabilecek ve Konamayacak Kayıt ve Şartlar Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
8 Ara Sınav
9 Bononun Devri Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
10 Vade ve Bononun Ödenmesi Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
11 Bononun Ödenmemesi Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
12 Bononun Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
13 Bononun Zıyaı ve İptali ile Zamanaşımı Süreleri Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
14 Bono Uygulamasında Başlıca Hukuki Sorunlar Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
15 Yargıtay’ın Bonoya İlişkin Kararlarının İncelenmesi Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125