ECTS - - Özel Hukuk Doktora Programı

Zorunlu Bölüm Dersleri

OZH600 - Seminer (0 + 0) 5

Özel hukuk alanında yazılı bilimsel çalışma hazırlama ve savunma.

OZH655 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, yorumlanması ve raporlaştırılma.

OZH697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Öğrenciler danışmanlarıyla çalışarak, ilgili alanda özgün bir katkıda bulunma potansiyeli gösteren bir tez önerisi geliştireceklerdir.

OZH699 - Tez (0 + 0) 150

Öğrenci tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, araştırma sonuçlarının analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmakla yükümlüdür.

Seçmeli Dersler

OZH531 - Çek Hukuku ve Uygulamaları (3 + 0) 5

Çekin unsurları, çekin devri, çekin ödenmesi, karşılıksız çek, çekin geçersizliği.

OZH542 - İş Sözleşmesi Hukuku (3 + 0) 5

İş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin kurulması, işçinin borçları ve sorumluluğu, işverenin ücret ödeme borcu, işverenin işçiyi gözetme borcu, işverenin eşit davranma borcu ve diğer borçları, iş sözleşmesinin askıya alınması, iş sözleşmesinin sona erme halleri ve süreli fesih, iş güvencesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi, iş sözle

OZH601 - Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu (3 + 0) 5

Bu ders kapsamında da incelenecek başlıca konular şunlardır; haksız fiil sorumluluğu, kusura dayanan sorumluluk olan haksız fiil kavramı, kusursuz sorumluluk halleriyle arasındaki farklar, haksız fiilin unsurları, zarar türleri, doğan zararın tazmini, tazminat yöntemleri, doğan zarar ile hukuka aykırı eylem arasındaki illiyet bağını kesen sebepler,

OZH602 - Kusursuz Sorumluluk (3 + 0) 5

Sorumluluğun sebebi, kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluğun düzenlenme sebebi, kusursuz sorumluluk halleri, tehlike sorumluluğu kavramı, kusursuz sorumlulukta tazmin edilmesi gereken farklı zarar türleri, zararı tazminle yükümlü olan kişiler, kusursuz sorumlulukta zaman aşımı.

OZH603 - Bono Uygulamaları (3 + 0) 5

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bono ile ilgili temel konular; ülkemizdeki bono uygulamasında karşılaşılan hukuki sorunlara çözümler; Türk Ticaret Kanununun bonoya ilişkin hükümleri ve ilgili Yargıtay kararları.

OZH604 - Joint Venture ve Konsorsiyum (3 + 0) 5

Adî şirket organizasyonu, joint venture ve konsorsiyumlar, adi şirketin genel esasları, joint venture ve konsorsiyumların hukuki konumu, uygulamada ortaya çıkan hususlar.

OZH605 - Uluslararası Aile Hukuku (3 + 0) 5

Aile hukukunda yabancılık unsuru, aile hukukunun vasıflandırılması, nişanlanmaya uygulanacak hukuk, evlilik ve genel hükümlerine uygulanacak hukuk, boşanma ve ayrılığa uygulanacak hukuk, evlilik mallarına uygulanacak hukuk, soybağının kurulmasına uygulanacak hukuk, soybağının hükümlerine uygulanacak hukuk, evlat edinmeye uygulanacak hukuk, afakaya

OZH606 - Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi (3 + 0) 5

Ttenfiz kararı, görev ve yetki, tenfiz istemi, dilekçeye eklenecek belgeler, tenfiz şartları, tebliğ ve itiraz, karar, yerine getirme ve temyiz yolu, tanıma, kesin hüküm ve kesin delil etkisi.

OZH607 - Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (3 + 0) 5

Ticari işlemlerde taşınır rehnini genel esasları, konusu, kuruluşu, kapsamı, hükümleri, sona ermesi.

OZH608 - Teminat Mektubu Çıkaran Bankanın Hukuki Durumu (3 + 0) 5

Teminat mektubunun genel esaslar, teminat mektubunun çeşitleri, bankanın hukuki durumu, hakkın kötüye kullanılması.

OZH609 - Banka ve Tüketiciler Arasında Akdedilen Sözleşmeler (3 + 0) 5

Tüketici kredi sözleşmeleri, kredi kartı sözleşmeleri, konut finansmanı kredi sözleşmesi, kefalet ve rehin sözleşmesi, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, kiralık kasa sözleşmeleri ve genel işlem koşulları.

OZH610 - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) (3 + 0) 5

Viyana Satım sözleşmesinin kurulmasından sona ermesine kadar tüm hukuki süreç.

OZH611 - İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları (3 + 0) 5

İcra ve iflas hukukunda iptal davasının niteliği, iptale tabi tasarruflar, iptal davasında yargılama usulü, iptal davasının konusu, iptal davasının tarafları, iptal davasında görev ve yetki, iptal davasının yargılama usulü, iptal davasının sonucu.

OZH612 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (3 + 0) 5

Yargılama dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, tarafların arabulucu yardımıyla uyuşmazlığı çözebilmelerinin yolları, uygulanacak sistematik teknikler.

OZH613 - İş Akdinin Feshi ve İş Güvencesi (3 + 0) 5

İş sözleşmesi hukukunun önemli bir kısmını oluşturan iş sözleşmesinin sona erme sebepleri ve bunun hukuki sonuçları; işçi ve işveren açısından doğan hüküm ve sonuçlar; süreli fesih, iş güvencesi, değişiklik feshi, haklı nedenle fesih, fesih hakkının sözleşmeyle sınırlandırılması ve iş akdinin sona ermesinin hüküm ve sonuçları

OZH614 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (3 + 0) 5

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği borcunu ifa ederken öncelikli olarak gözeteceği işçiyi gözetme borcu ile bu borca aykırılığın yaptırımı; işin düzenlenmesinin ve çalışma koşullarının büyük bir kısmını oluşturan çalışma ve dinlenme süreleri; çocuk ve kadın işçilerin korunması ile iş denetimi ve kamusal yaptırımlar; iş sağlığı ve güvenliği

OZH615 - Şirketler Hukukunda Pay Sahipleri/Ortak Davası (Actio Pro Socio) (3 + 0) 5

Ortak/pay sahipleri davasının tarihsel gelişimi, tarafları, koşulları, uygulamada ortak/pay sahipleri davası.

OZH616 - Kredi Sigorta İlişkileri Bağlamında Kredi Hayat Sigortası Uygulaması (3 + 0) 5

Kredi kavramı, sigorta kavramı, kredi ile bağlantılı sigortalar.

OZH617 - Kişilik Haklarının Korunması (3 + 0) 5

Kişilik hakları kavramı, kişilik haklarının nitelikleri, mevzuattaki kişilik haklarına ilişkin düzenlemeler, kişilik haklarının ihlali ve bu ihlallere karşı koruma yolları.

SBE-OZH-DR-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-OZH-DR-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-OZH-DR-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-OZH-DR-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-OZH-DR-AE1FA5 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-OZH-DR-AE1FA6 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-OZH-DR-AE1FA7 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5