AKTSİş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (OZH614) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku OZH614 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sarper Süzek
  • Araş. Gör. Yiğitcan Çankaya
Course Assistants
Dersin Amacı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle iş hukukunda ayrı ve bağımsız bir yere sahip olan iş sağlığı ve güvenliği hukuku, ülkemizde sayısı gittikçe artan ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi meselesini genişçe ele almaktadır. Bu minvalde, iş hukuku alanında işçilerin iş hukukunda ve anayasada güvence altına alınan üç temel hakkından biri olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu dersin amacı da iş hukuku alanında çalışanların bu yetkinliğe sahip olmasını sağlayacak teorik ve pratik bilgiyi aktarmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, bu dersten başarılı olmakla birlikte işçi bakımından temel üç güvenceden biri olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuları detaylı ve net bir şekilde açıklar ve çözümler.
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kavramların yanı sıra iş ilişkilerini iş sağlığı ve güvenliği bağlamında detaylı olarak örnekler,
  • Çalışma koşullarını buna göre açıklar ve doğabilecek uyuşmazlıkları çözer, çeşitli alt konular bakımından konuyla korelasyon kurar.
Dersin İçeriği İşverenin iş sağlığı ve güvenliği borcunu ifa ederken öncelikli olarak gözeteceği işçiyi gözetme borcu ile bu borca aykırılığın yaptırımı; işin düzenlenmesinin ve çalışma koşullarının büyük bir kısmını oluşturan çalışma ve dinlenme süreleri; çocuk ve kadın işçilerin korunması ile iş denetimi ve kamusal yaptırımlar; iş sağlığı ve güvenliği

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 A. İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu I. Geniş anlamda gözetme borcu II. İşçinin kişiliğini gözetme borcu SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
2 III. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma borcu IV. Maddi tazminat SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
3 V. Destekten yoksun kalma tazminatı VI. Manevi tazminat VII. Sosyal Güvenlik Kurumunun rücu davaları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
4 B. Çalışma süreleri I. Çalışma süresi kavramı ve esnekleştirme II. Haftalık çalışma sürelerinin işgünlerine bölünmesi ve denkleştirme SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
5 III. Çalışma sürelerinden sayılan hâller IV. Özellik gösteren çalışma süreleri V. Fazla çalışmalar ve fazla sürelerle çalışmalar VI. Fazla çalışmanın koşulları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
6 VII. Fazla çalışmanın saptanması VIII. Fazla çalışmanın karşılığı IX. Normal çalışmanın dışındaki fazla çalışmalar SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
7 C. Dinlenme süreleri I. Ara dinlenmesi II. Hafta tatili III. Ulusal bayram ve genel tatiller IV. Yıllık ücretli izinler D. Çocuk ve kadın işçiler E. İş denetimi ve kamusal yaptırımlar I. İş denetimi örgütü II. İş müfettişleri SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
8 Ara Sınav
9 III. Denetim süresi IV. İdari para cezaları ve uygulanması V. Ceza yaptırımları ve uygulanması SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
10 F. Devletin ödevleri I. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının önemi II. İş sağlığı ve güvenliğinin anayasal dayanağı III. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşturulması SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
11 IV. İş sağlığı ve güvenliği örgütünün oluşturulması V. İş sağlığı ve güvenliği denetimi ve yaptırım uygulanması SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
12 G. İşverenin yükümlülükleri I. Gerekli her türlü önlemi alma yükümlülüğü II. Denetleme yükümlülüğü III. Eğitim verme yükümlülüğü IV. Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
13 V. Sağlık gözetimini yerine getirme yükümlülüğü VI. İş kazasını bildirme ve kayıtları tutma yükümlülüğü VII. Diğer yükümlülükler SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
14 H. Çalışanların ve sendikaların hakları ve görevleri I. Çalışanların hakları II. Çalışanların yükümlülükleri III. Sendikaların görevleri SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
15 I. İş sağlığı ve güvenliği yaptırımları I. Yaptırımların özellikleri II. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin idari yaptırımlar III. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ceza yaptırımları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126