AKTS - İş Sözleşmesi Hukuku

İş Sözleşmesi Hukuku (OZH542) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Sözleşmesi Hukuku OZH542 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sarper Süzek
  • Araş. Gör. Yiğitcan Çankaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İş hukuku, işçi ve işveren arasında bağıtlanan iş sözleşmesini, diğer bir ifadeyle işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş sözleşmesinin düzenlenmesinde ise 4857 sayılı İş Kanununa da bakıldığında iş sözleşmesinin türlerinin, iş sözleşmesinin sona ermesi ve hukuki sonuçlarının önemli bir yer teşkil ettiği görülmektedir. Uygulamada da değinilen konularının önem taşıdığı ifade edilmelidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş Sözleşmesi Hukuku ile ilgili mevzuat hükümlerini sistematik olarak sıralayabilir ve örnekleyebilir.
  • İş Sözleşmesi Hukuku ile ilgili kavram ve kurumlar arasında korelasyon kurar; teori ve uygulamada ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları açıklar ve bunları çözümler.
  • İş Sözleşmesi Hukuku konusuna giren öğretilmiş bilgileri kendi kendine çalışmak suretiyle geliştirerek İş Sözleşmesi Hukuku alanındaki temel kavram ve bilgilerin ilişkin araştırma yapar ve bunları kullanır.
Dersin İçeriği İş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin kurulması, işçinin borçları ve sorumluluğu, işverenin ücret ödeme borcu, işverenin işçiyi gözetme borcu, işverenin eşit davranma borcu ve diğer borçları, iş sözleşmesinin askıya alınması, iş sözleşmesinin sona erme halleri ve süreli fesih, iş güvencesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi, iş sözle

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş sözleşmesi kavramı SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
2 İş sözleşmesinin türleri SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
3 İş sözleşmesinin kurulması SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
4 İş sözleşmesinin geçersizliği SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
5 İşçinin borçları ve sorumluluğu SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
6 İşverenin ücret ödeme borcu SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
7 İşverenin işçiyi gözetme, eşit davranma borcu ve diğer borçları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
8 Ara sınav
9 İş sözleşmesinin sona erme halleri SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
10 İş sözleşmesinin askıya alınması SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
11 İş sözleşmesinin süreli feshi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
12 İş güvencesi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
13 Değişiklik feshi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
14 İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
15 İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar.
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir.
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur.
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur.
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır.
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur.
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır.
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur.
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar.
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar.
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur.
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 125