AKTS - Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yöntemleri (OZH655) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri OZH655 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Aynur Yongalık
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında temel teorik bilgiler edinilmesi, hukukî tarzda düşünme, sorma ve yazmanın öneminin kavranması ve uygulamaya aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır.
  • Yayın etiği kurallarını uygular.
  • Ödev, seminer ve tez hazırlar.
  • Kaynaklara ulaşır.
  • Plan hazırlar.
  • Somut hukukî problemlerin çözüm yöntemlerini kullanır.
  • Okuma, düşünme, sorma ve yazma yöntemlerini uygular.
Dersin İçeriği Bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, yorumlanması ve raporlaştırılma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Okuma, Hukuk Eğitiminde Okuma ve Okumanın Önemi, Eleştirel Okuma, İyi Okuyuculuk Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
2 Düşünme, Düşünme Korkusu, Eleştirel Düşünme Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
3 Düşünme/Şüphe/Soru Sorma Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
4 Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Özellikleri, Hukuk Araştırmaları Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
5 İletişim, Dil, Hukuk Dili, Hukuk Dilinde Terimler ve Kavramlar Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
6 Bilimsel Araştırmanın Tanımı, Türleri ve Metod Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
7 Kaynak Taraması, Kütüphanelerden Yararlanma Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
8 Ara Sınav
9 Bilimsel Çalışmalarda Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
10 Hukukî Çalışmalarda Metod (Olay, Yasanın Olaya Uygulanması, Olaya Uygulanabilen Hukuk İlişkilerinin Çözümlenmesi, Sınıflandırma) Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
11 Hukukî Problemin Belirlenmesi ve Sınırlandırılması Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
12 Hukukî Problemin Yorumu ve Çözümü Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
13 Araştırmada Plan, Bölümler ve Dipnotlu Kaynak Gösterme, Kısaltmalar ve Kaynakça Oluşturma Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
14 Yayın Etiği ve Meslek Etiği Kuralları Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
15 Etkin Sözlü Sunum Teknikleri Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008
16 Genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Yaşar Karayalçın/Prof. Dr. Aynur Yongalık: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme, 7. Baskı, Kasım 2008.
Diğer Kaynaklar 2. Ernest Hirş: Pratik Hukukta Metod, 3. Baskı, Ankara 2000.
3. Yasemin Işıktaç, / Sevtap Metin: Hukuk Metodolojisi, 4. Baskı, İstanbul 2016.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 1
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 99
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125