AKTS - İş Akdinin Feshi ve İş Güvencesi

İş Akdinin Feshi ve İş Güvencesi (OZH613) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Akdinin Feshi ve İş Güvencesi OZH613 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sarper Süzek
  • Araş. Gör. Yiğitcan Çankaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersi Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programına kabul edilmiş öğrenciler seçmeli olarak alabilir. İş sözleşmesi hukuku bakımından önem arz eden iş sözleşmesinin sona ermesi ve bunun hukuki sonuçları hem işe iade hem çeşitli tazminat davaları bakımından ayrıntılı olarak incelenmesi ve öğrenilmesi gereken bir alandır. İş güvencesi de işçinin 4857 Sayılı İş Kanunun bakımından korunan üç temel güvencesinden biridir. Bu minvalde iş hukuku alanında çalışanların derinlemesine bilgi kazanımına sahip olması gerektiğinden, dersin amacı anılan konulara ilişkin ayrıntılı inceleme yapmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, dersten başarılı olmakla iş akdinin sona ermesi sebepleri ile sona erme çeşitlerine göre değişecek farklı hukuki sonuçları ayrıntılı ve derinlemesine çözümler, bunlar hakkında örnek verir.
  • Her konu bakımından öğretide ileri sürülen teorik tartışmalar ile uygulamada Yargıtay’ın çeşitli konularda vermiş olduğu kararlara ilişkin karşılaştırma yapar ve uyuşmazlık çözer.
  • 4857 Sayılı İş Kanununun öngördüğü sona erme sebeplerini, iş güvencesine tabi olanlar ve olmayanlar ile iş akitleri belirli veya belirsiz süreli olanlar arasında olmak üzere etkili bir şekilde ayırt eder ve açıklar.
Dersin İçeriği İş sözleşmesi hukukunun önemli bir kısmını oluşturan iş sözleşmesinin sona erme sebepleri ve bunun hukuki sonuçları; işçi ve işveren açısından doğan hüküm ve sonuçlar; süreli fesih, iş güvencesi, değişiklik feshi, haklı nedenle fesih, fesih hakkının sözleşmeyle sınırlandırılması ve iş akdinin sona ermesinin hüküm ve sonuçları

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 A. İş akdinin fesih dışında sona ermesi ve süreli fesih I. İş akdini fesih dışında sona erdiren hâller II. Genel olarak iş akdinin feshi ve fesih türleri arasındaki farklar III. Süreli fesih SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
2 B. İş güvencesi I. İş güvencesi kavramı II. İyiniyet kurallarına uygun (kötüniyetli), geçerli (geçersiz) ve haklı (haksız) fesih ayrımı III. İş güvencesinin kapsamı SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
3 IV. Geçerli fesih nedenleri V. Yasada yer alan geçersiz fesih nedenleri VI. İş akdinin feshinde usûl SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
4 VII. Toplu işçi çıkarmalar ve uygulanacak fesih usûlü VIII. Fesih bildirimine itiraz SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
5 IX. Feshin geçersizliği (işe iade) davasında yargılama süresi X. Geçersiz feshin sonuçları XI. İş güvencesine ilişkin hükümlerin (mutlak ya da nıspi) emredici niteliği XII. İş akdinin sendikal nedenle feshi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
6 C. Çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve değişiklik feshi I. Değişiklik feshi kavramı II. Değişiklik feshine ilişkin hükümlerin kapsamı SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
7 III. Değişiklik feshinin koşulları IV. Sözleşmenin değişiklik feshiyle sona erdirilmesi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
8 Ara Sınav
9 D. İş akdinin haklı nedenle feshi I. Haklı nedenle fesih hakkının hukuki dayanağı II. İşveren açısından haklı fesih nedenleri III. İşçi açısından haklı fesih nedenleri SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
10 IV. Haklı nedenle fesih hakını kullanma süresi V. İş akdini fesheden tarafın belirlenmesi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
11 VI. Haklı nedenle fesih hakkının kullanılması VII. Haklı nedenle feshin hukuki sonuçları VIII. Haksız fesih SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
12 E. Fesih hakkının sözleşmeyle sınırlandırılması I. İşverenin süreli fesih hakkının sözleşmeyle sınırlandırılması SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
13 II. İşverenin haklı nedenle fesih hakkının sözleşmeyle sınırlandırılması III. İşçinin fesih hakkının (cezai şart yoluyla) sınırlandırılması SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
14 F. İş akdinin sona ermesinin sonuçları I. Kıdem tazminatı SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
15 II. İşsizlik sigortası III. Yeni işverenin sorumluluğu IV. Çalışma belgesi verme borcu V. İbraname SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126