AKTSTicari İşlemlerde Taşınır Rehni

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (OZH607) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni OZH607 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sabih Arkan
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yeni yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu kapsamında uygulamada önem taşıyan konunun incelenmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticari işlemlerde taşınır rehni kurabilir.
  • Rehin sözleşmesi hazırlar.
  • Uygulamada ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları çözer.
  • Tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklar.
  • Temerrüdün sonuçlarını sayar.
Dersin İçeriği Ticari işlemlerde taşınır rehnini genel esasları, konusu, kuruluşu, kapsamı, hükümleri, sona ermesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Genel Esasları Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
2 Türk Hukukunda Gelişimi Şit İmamoğlu, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
3 Ekonomik ve Hukuki Önemi Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
4 Rehnin Konusu Şit İmamoğlu, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
5 Rehnin Kuruluşu Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
6 Rehin Sözleşmesi Şit İmamoğlu, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
7 Şekli Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
8 Ara Sınav
9 Rehinli Taşınır Sicili ve Tescil Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
10 Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Şit İmamoğlu, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
11 Derece sistemi, Öncelik Hakkı, Değer Tespiti Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
12 Temerrüt Şit İmamoğlu, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
13 Rehnin Sona Ermesi Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
14 Müeyyideler Şit İmamoğlu, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
15 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Başlıca Sorunları Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Şit İmamoğlu, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
2. Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126