AKTSİcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları

İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları (OZH611) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları OZH611 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
  • Araş. Gör. Elif Aksoy
Course Assistants
Dersin Amacı Ders, borçlunun haciz ve iflastan önce yaptığı ve aslında geçerli olan hukuki tasarruflar ile malvarlığından uzaklaştırdığı (çıkardığı) mallardan, bunlar sanki borçluya ait imiş gibi, alacaklıların tatmin edilmesinin sağlanması ile ilgili değerlendirmelerin yapılması ve incelenmesi amacını taşır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İptal davasının niteliğinin ne olduğunu çözerler.
  • İptale tabi tasarruflar hakkında örnek verirler.
  • İptal davasında yargılama usulünü uygularlar.
  • İptal davasının sonuçlarını açıklarlar.
Dersin İçeriği İcra ve iflas hukukunda iptal davasının niteliği, iptale tabi tasarruflar, iptal davasında yargılama usulü, iptal davasının konusu, iptal davasının tarafları, iptal davasında görev ve yetki, iptal davasının yargılama usulü, iptal davasının sonucu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İptal Davasının Niteliği Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 2. B., Ankara 2016.
2 İptale Tabi Tasarruflar Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2016.
3 İvazsız Tasarruflar Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin-Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 3. B., Ankara 2016.
4 Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar Yıldırım, Kamil: İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1995.
5 Diğer Butlan Halleri Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin-Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 3. B., Ankara 2016.
6 Tasarrufun İptali Süresi Yıldırım, Kamil: İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1995.
7 İptal Davasının Konusu Uyar, Talih: Tasarrufun İptali Davaları, Ankara 2017.
8 Ara Sınav
9 Hacizdeki İptal Davasının Tarafları Yıldırım, Kamil: İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1995.
10 İflastaki İptal Davasının Tarafları Umar, Bilge: Türk İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1963.
11 İptal Davasında Yetki ve Görev Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin-Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 3. B., Ankara 2016.
12 İptal Davasında Yargılama Usulü Yıldırım, Kamil: İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1995.
13 İptal Davasının Tabi Olduğu Süre Umar, Bilge: Türk İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1963.
14 Haciz Yolunda Açılan İptal Davasının Sonuçları Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 2. B., Ankara 2016.
15 İflastaİptal Davasının Sonucu Üstündağ, Saim: İflas Hukuku, İstanbul 2009.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2016.
2. Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 2. B., Ankara 2016
3. Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin-Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 3. B., Ankara 2016.
4. Üstündağ, Saim: İflas Hukuku, İstanbul 2009.
Diğer Kaynaklar 5. Yıldırım, Kamil: İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1995.
6. Umar, Bilge: Türk İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1963
7. Uyar, Talih: Tasarrufun İptali Davaları, Ankara 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126