AKTSJoint Venture ve Konsorsiyum

Joint Venture ve Konsorsiyum (OZH604) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Joint Venture ve Konsorsiyum OZH604 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Celal Göle
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uygulamada önem taşıyan joint venture ve konsorsiyumların hukuki konumunun incelenmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Adi şirketin yönetimini anlatır.
  • Adi şirketin temsilini anlatır.
  • Adi şirketin özel görünümlerini açıklar.
  • Joint venture sözleşmesi hazırlar.
  • Konsorsiyum sözleşmesi hazırlar.
  • ygulamada ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları çözer.
Dersin İçeriği Adî şirket organizasyonu, joint venture ve konsorsiyumlar, adi şirketin genel esasları, joint venture ve konsorsiyumların hukuki konumu, uygulamada ortaya çıkan hususlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Adi Şirketin Ticaret Şirketleri Arasındaki Yeri ve Türk Borçlar Kanunu Düzenlemelerinin Amacı Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012.
2 Adi Şirketin Kuruluşu ve Ortakların Sorumluluğu Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012.
3 Adi Şirketin Yönetimi ve Temsili Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012.
4 Adi Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012.
5 Adi Şirketin Özel Görünümleri Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012.
6 Joint Venture ve Konsorsiyumların Temel Özellikleri Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012. Dayınlarlı, Kemal: Joint Venture Sözleşmesi, Ankara 1989.
7 Joint Venture ve Konsorsiyumların Hukuki ve Ekonomik Önemi Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012. Dayınlarlı, Kemal: Joint Venture Sözleşmesi, Ankara 1989.
8 Ara Sınav
9 Joint Venture ve Konsorsiyumların Farkları Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012. Dayınlarlı, Kemal: Joint Venture Sözleşmesi, Ankara 1989.
10 Joint Venture ve Konsorsiyumlarda Ortakların Sorumluluğu Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012. Dayınlarlı, Kemal: Joint Venture Sözleşmesi, Ankara 1989.
11 Joint Venture ve Konsorsiyumlarda Yönetim ve Temsil Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012. Dayınlarlı, Kemal: Joint Venture Sözleşmesi, Ankara 1989.
12 Ortaklar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012. Dayınlarlı, Kemal: Joint Venture Sözleşmesi, Ankara 1989.
13 Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından İş Ortaklığı Kaplan, İbrahim: İnşaat Sektönde Müşterek İş Ortaklığı (Joint Venture), 3. Baskı, Ankara 2013. Dündar, Mustafa: İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi, Ankara 2006.
14 İş Ortaklıklarının Özellikleri Kaplan, İbrahim: İnşaat Sektönde Müşterek İş Ortaklığı (Joint Venture), 3. Baskı, Ankara 2013.
15 Kamu İhale Kanunu Açısından İş Ortaklığı ve Konsorsiyumun Durumu Dündar, Mustafa: İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi, Ankara 2006.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı sözleşme İlişkileri, İstanbul 2012.
2. Dayınlarlı, Kemal: Joint Venture Sözleşmesi, Ankara 1989.
3. Kaplan, İbrahim: İnşaat Sektönde Müşterek İş Ortaklığı (Joint Venture), 3. Baskı, Ankara 2013.
4. Dündar, Mustafa: İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi, Ankara 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126