AKTSÇek Hukuku ve Uygulamaları

Çek Hukuku ve Uygulamaları (OZH531) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çek Hukuku ve Uygulamaları OZH531 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Celal Göle
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türk Çek Hukuku çerçevesinde çekle ilgili temel konuları inceledikten sonra ülkemizdeki çek uygulamasında karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm üretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • -Çek uygulamaları konusundaki ihtilafları çözümler.
  • -Çek hukukunun temel unsurlarını anlatır.
  • -Çek hukukuna ilişkin eski ve yeni mevzuatı karşılaştırarak güncel mevzuattaki çeke ilişkin hükümleri eleştirir.
  • -Çekin keşidesi, tedavülü, ödenmesi ve sonuçlarını açıklar.
Dersin İçeriği Çekin unsurları, çekin devri, çekin ödenmesi, karşılıksız çek, çekin geçersizliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
2 Kambiyo Senetlerine Giriş Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
3 Çek Kavramı, Sınıflandırılması, Temel Özellikleri ve Hukuki Niteliği Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
4 Çek Anlaşması Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
5 Çekin Zorunlu Unsurları Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
6 Çekin Alternatifli Zorunlu ve Yardımcı Unsurları Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
7 Çeke Konulabilecek ve Konamayacak Kayıt ve Şartlar Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
8 Çekin Devri Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
9 İleri Tarihli Çek, Mahsup Çeki, Teyitli Çek, Garantili Çek, Çizgili Çek, Karekodlu Çek Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
10 Ödeme İçin İbraz Süreleri ve Çekin Ödenmesi Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
11 Çekin Ödenmemesi Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
12 Çekin Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
13 Karşılıksız Çek Kavramı ve Düzenlenmesi Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
14 Karşılıksız Çekin Hukuki Sonuçları Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
15 Çekin Zıyaı ve İptali ile Zamanaşımı Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015. Can, M. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2012. Göle, C. : Çek Hukuku, Ankara 1989. Kendigelen, A. : Çek Hukuku, İstanbul 2007. Özgenç, İ. : Çek Kanunu, Ankara 2012. Öztan, F. : Kıymetli Evrak Hukuku,
Diğer Kaynaklar 2. 1-"Sendikaların Hukuki Niteliği ve Kooperatifler Kurmalarına İlişkin Sorunlar", A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1972, C.XXVI, No.4, sh.139-158. 2-Yargıtay Karar Özetleri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER) 1976, C.VII, S.3, sh.133-160. 3-Mev

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125