AKTS - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi)

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) (OZH610) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) OZH610 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. MEHMET İSTEMİ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Viyana Satım Sözleşmesi’ nin kapsam, hüküm ve sonuçları hakkında bilgi vermektir. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan hükümlerle karşılaştırma da yapılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Viyana Satım sözleşmesi'ne göre satım sözleşmesinin kurulmasından sona ermesine kadar tüm hukuki süreci uygular.
  • İçerik ve yer bakımından hangi sözleşmelere Viyana Satım Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını tespit eder
  • Satım sözleşmeleri bakımından Türk Borçlar Kanunu ile Viyana Satım Sözleşmesi hükümlerini karşılaştırır.
  • Viyana satım sözleşmesine göre satım sözleşmesinin taraflarının hak ve borçlarını tespit eder.
Dersin İçeriği Viyana Satım sözleşmesinin kurulmasından sona ermesine kadar tüm hukuki süreç.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Antlaşmanın yer bakımından uygulanması Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
2 Antlaşmanın konu bakımından uygulanması Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
3 Sözleşmenin kurulması Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
4 Sözleşmenin yorumlanması Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
5 Alıcının hakları Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
6 Alıcının yükümlülükleri Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
7 Ara Sınav
8 Satıcının hakları Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
9 Satıcının yükümlülükleri Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
10 Sözleşmenin ihlali durumları Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
11 İhlalin satıcı bakımından sonuçları Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
12 İhlalin alıcı bakımından sonuçları Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
13 Sözleşmeyi sona erdiren sebepler Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
14 Sona ermenin satıcıya etkileri Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016
15 Sona ermenin alıcıya etkileri Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Okur, Sinan: Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), 2016.
Diğer Kaynaklar 2. Doğan, Mustafa: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın İntikali, 2016.
3. Temel, Erhan: Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Tüketici Hukuku, 2015.
4. Yenice, Özge: Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı, 2015.
5. Schwenzer, Ingeborg – Çağlayan Aksoy, Pınar: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, 2015.
6. Oral, Tuğçe: Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmenin Kurulması, 2014.
7. Özdemir, Hayrunnisa: Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126