AKTSBanka ve Tüketiciler Arasında Akdedilen Sözleşmeler

Banka ve Tüketiciler Arasında Akdedilen Sözleşmeler (OZH609) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Banka ve Tüketiciler Arasında Akdedilen Sözleşmeler OZH609 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSTEMİ
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı banka ile tüketiciler arasında akdedilen sözleşme çeşitlerini açıklamak ve söz konusu sözleşmeler hakkında bilgi vermektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tüketici ile banka arasındaki hukuki işlemleri açıklar
  • Banka ile tüketici arasındaki hukuki uyuşmazlıkları çözer.
  • Banka ve Tüketiciler Arasında Akdedilen Sözleşmeler ilişkin mevzuatı eleştirir.
  • Mevzuatın geliştirilmesi için öneride bulunur.
  • Banka ve Tüketiciler Arasında Akdedilen Sözleşmeler hakkında örnek verir.
Dersin İçeriği Tüketici kredi sözleşmeleri, kredi kartı sözleşmeleri, konut finansmanı kredi sözleşmesi, kefalet ve rehin sözleşmesi, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, kiralık kasa sözleşmeleri ve genel işlem koşulları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tüketici kredi sözleşmesinin konusu, hukuki niteliği ve tarafları TUNCEL YAZOĞLU, Füsun: Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredilerden Doğan Uyuşmazlıklar, Bankacılık Enstitüsü Yayınları, 2013
2 Tüketici kredi sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin sona ermesi TUNCEL YAZOĞLU, Füsun: Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredilerden Doğan Uyuşmazlıklar, Bankacılık Enstitüsü Yayınları, 2013
3 Kredi kartı sözleşmesinin konusu, hukuki niteliği ve tarafları İŞGÜZAR, Hasan: Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2003
4 Kredi kartı sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin sona ermesi İŞGÜZAR, Hasan: Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2003
5 Konut finansmanı kredi sözleşmesi konusu, hukuki niteliği ve tarafları KALENDER, Ahmet: Konut Kredisi Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık, 2016
6 Konut finansmanı kredi sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin sona ermesi KALENDER, Ahmet: Konut Kredisi Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık, 2016
7 Ara Sınav
8 Kefalet ve rehin sözleşmesi konusu, hukuki niteliği ve tarafları EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 5. Bası, Eylül 2017
9 Kefalet ve rehin sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin sona ermesi EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 5. Bası, Eylül 2017
10 Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler -İnternet Bankacılığı TEKİNALP, Ünal: Banka Hukukunun Esasları, Vedat Yayınları, İstanbul 2009
11 Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler-Telefon Bankacılığı TEKİNALP, Ünal: Banka Hukukunun Esasları, Vedat Yayınları, İstanbul 2009
12 Kiralık kasa sözleşmesi konusu, hukuki niteliği ve tarafları TEKİNALP, Ünal: Banka Hukukunun Esasları, Vedat Yayınları, İstanbul 2009
13 Kiralık kasa sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin sona ermesi TEKİNALP, Ünal: Banka Hukukunun Esasları, Vedat Yayınları, İstanbul 2009
14 Sözleşmelerdeki genel işlem koşulları KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
15 Genel işlem koşullarının denetimi KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İŞGÜZAR, Hasan: Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2003
2. KAPLAN, İbrahim: Banka Sözleşmeleri Hukuku, C.1, Dayınlarlı Yayınları, Ankara 1996
3. KALENDER, Ahmet: Konut Kredisi Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık, 2016
4. ÇELİK, Faik: Kredi Talepleri, Türkmen Yayınevi, İstanbul 2014
5. ŞİT, Başak: Türk Hukukunda Banka Kredisi Kavramı ve Buna Bağlanan Sonuçlar, Ankara 2011
6. YILMAZ, Süleyman: Hukuki Açıdan İnternet Bankacılığı, Yetkin Yayınları, Ankara 2010
7. TEKİNALP, Ünal: Banka Hukukunun Esasları, Vedat Yayınları, İstanbul 2009
8. TUNCEL YAZOĞLU, Füsun: Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredilerden Doğan Uyuşmazlıklar, Bankacılık Enstitüsü Yayınları, 2013
9. AÇIKGÜL, Emine/ AÇIKGÜL, Hacı Ali: Teori ve Uygulamada Kredi Kartı Sözleşmeleri, Seçkin Yayıncılık, 2007
10. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 5. Bası, Eylül 2017
11. KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126