AKTSKusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu

Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu (OZH601) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu OZH601 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU
Course Assistants
Dersin Amacı Haksız fiil sorumluluğu, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş bir kavramdır. Haksız fiil, bir kimsenin kusuru ile başka bir kimsenin zarara uğraması anlamına gelen hukuka aykırı bir eylemdir. Hukuk sistemi, hukuka aykırı olarak bir kimseye zarar veren kimsenin, ortaya çıkan zararı karşılamasını öngörmüştür. Haksız fiil sorumluluğu, hukuka aykırı olarak bir kimsenin mal ya da şahısvarlığında zarar doğmasına sebep olan kişinin, zararı tazmin etmesini amaçlar. Dersin amacı, haksız fiilin unsurları ışığında, haksız fiil sorumlusu kişilerin kimler olduğunun belirlenmesi, haksız fiil neticesinde hangi zararların doğduğunun tespit edilmesi, zararın tazmin edilebilmesi için tazminatı hesaplama yöntemleri ile birden fazla kişinin kusuruna dayanan haksız fiil sorumluluğunun değerlendirilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun şartlarını açıklar
  • Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu ile alakalı olarak karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkları çözer.
  • Kusur sorumluluğuna ilişkin mevzuatı eleştirir.
  • Mevzuatın geliştirilmesi için öneride bulunur.
  • Kusura dayanan haksız fiili sorumluluğu hakkında örnek verir.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında da incelenecek başlıca konular şunlardır; haksız fiil sorumluluğu, kusura dayanan sorumluluk olan haksız fiil kavramı, kusursuz sorumluluk halleriyle arasındaki farklar, haksız fiilin unsurları, zarar türleri, doğan zararın tazmini, tazminat yöntemleri, doğan zarar ile hukuka aykırı eylem arasındaki illiyet bağını kesen sebepler,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sorumluluk, haksız fiil, haksız fiil ve suç kavramlarının karşılaştırılması KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
2 Haksız fiil sorumluluğu, haksız fiilden doğan borçlar KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
3 Haksız fiil sorumluluğu ile ilgili yasal düzenlemeler (Karşılaştırmalı hukukta, Türk hukukunda) KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
4 Haksız fiilin koşulları KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
5 Hukuka uygunluk , genel hukuka uygunluk sebepleri KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
6 Özel hukuka uygunluk sebepleri KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
7 İlliyet bağı , illiyet bağını kesen sebepler KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
8 Ara Sınav
9 Zarar kavramı, zarar türleri KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
10 Kusur kavramı, türleri, kusurun objektifleştirilmesi KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
11 Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun hüküm ve sonuçları KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
12 Zararın belirlenmesi KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
13 Tazminatın belirlenmesi ve hesaplanması KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
14 Birden fazla kişinin kusuruna dayanan haksız fiil sorumluluğu KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
15 Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunda zamanaşımı KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
2. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Eylül 2017

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125